logo_zhsu

Ашимова Малика Гениевна

Ученая степень:
магистр
Должность:
старший преподаватель

Сведения о высшем образовании:

Учебное заведение:1.Казахский национальный педагогический университет им.Абая

Специальность: 1. 050119-два иностранных языка

Год окончания: 2008

Квалификация: бакалавр по специальности два иностранных языка

 

Учебное заведение: 2.Казахский национальный педагогический университет им.Абая

Специальность: 2. 050509-финансы

Год окончания: 2010

Квалификация: бакалавр по специальности финансы

 

Сведения об академической степени:

 Учебное заведение: 1.Казахский национальный педагогический университет им.Абая (магистратура)

Специальность: 5M011700-казахский язык и литература

Год окончания: 2011

Квалификация: магистр педагогических наук

 

Учебное заведение: 2.Казахский национальный педагогический университет им.Абая (докторантура)

Специальность: 6D021400-Литературоведение

Год окончания: 2017

 1. Mukhtar Magauin’s novellic fiction world //Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 7. No. 1. February, 2016. Azerbaijan. Scopus-0.14, 106-110p.http://www.eu-print.org/filo.php?go=jll-february2016 |  
 2. 2.Folklore Motive From The Novel-Myth Of Askar Altay Named «Novella Of Altay»//Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences 192 ( 2015 ) 710 – 713, 2nd global conference on linguistics and foreign language teaching, linelt-2014, dubai – United Arab Emirates, December 11 – 13, 2014, 710-713 page, www.sciencedirect.com. Tomson Reuters-0.00
 3. 3.Regarding To The Question Of Poetics Of Kazakh Heroic Epic//Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences 192 ( 2015 ) 656-659, 2nd global conference on linguistics and foreign language teaching, linelt-2014, Dubai – United Arab Emirates, December 11 – 13, 2014, 656-659 page, www.sciencedirect.com. Tomson Reuters-0.00
 4. Несіпбек Дәутаевтың «Мінез» әңгімесіндегі образдар жүйесі//І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 23-24 желтоқсан «Жансүгіров тағылымы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған-2015 55-58бет.              
 5. Оралхан Бөкейдің «Қамшыгер» әңгімесіндегі адам және қоғам //Этюды молодых выпуск 14 Том 2 Материалы XIV ежегодной международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, докторантов, аспирантов и соискателей «Социально-экономическое развитие общества будущего: тенденции, точки роста, эффективные решения» 18-19 марта 2015 г. Алматы-Барнаул .459-466стр
 6. 6.Deep psychology and folk humour of Tynymbay Nurmaganbetov’s stories//Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования», (РИНЦ) Барнаул, 20-24 октябрь, 2015 год.-Барнаул:Изд-во, Алт. Ун-та, 2015. -2715-2717с.       
 7. К вопросу о мастерстве Мухтара Ауэзова в ранних рассказах//Западно-Сибирский научный центр Современные тенденции развития науки и производства.  Том II.  Сборник материалов  III  Международной научно-практической конференции (РИНЦ)21-22 января 2016 г.  Г. Кемерово 45-48стр       8.
 8. Серік Асылбекұлының «Мектеп бітіру кеші» әңгімесінің поэтикасы//Қазақстанның  ғылымы  мен өмірі.№1 (43) 2017.Международный научно-популярный журнал.Астана,  225б. 172-175б.
 9. Nesipbek Davtaev’ın ‘Davranış’ hikayesinindeki tavırın sanatsal yapısı//Atatürk üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus dili ve edebiyatı bölümü Uluslararası ipek yolu kültür dıyaloğu –5-6 mayıs 2016 Erzurum\Türkiye 51-53s. 
 10. Әңгіме жанры теориясының зерттелуі       //Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Хабаршы» «Филология ғылымдары» сериясы №4(54),2015.111-114б.Алматы.   
 11. М.Мағауиннің «Коммунистік реализміндегі» көркемдік ерекшеліктер//Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Хабаршы» «Филология ғылымдары» сериясы №2 (56),2016.Алматы.120-123бб.
 12. Символдың табиғаты//І.Жансүгіров атындағы ЖМУ  ҚР тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 2016 жылдың 7-8 сәуірінде «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты студенттік Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 1-бөлім.Талдықорған-2016.   89-92бет     
 13. Тынымбай Нұрмағанбетов әңгімелеріндегі терең психологизм мен халықтық юмор//І.Жансүгіров атындағы ЖМУ «Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. 23-24қазан, 2015ж. Талдықорған.  70-72бет.  
 14. Тарихи-философиялық анализ негізіндегіәдебиеттанудағы поэтика түсінігі// 2017 жылдың 2 желтоқсанында Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті дәстүрлі «Ахмет Байтұрсынұлы оқулары» аясында 1916 жылғы ұлт-азатты көтерілістің 100 жылдығы және Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Тәуелсіз елдің рухани тұғыры» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.182-188б.
 15. Қазіргі әңгіменің  даму, өзгеру сипаттары//Жетісу мемлекеттік университеті 2017 жылдың 8 желтоқсан күнгі дәстүрлі «Жансүгіров тағылымы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары. 50-54б., Талдықорган қ.      
 16. Әңгіменің ауызша-фольклорлық дәстүрі//І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ № 4/2017. Ғылыми журнал.Талдыкорган-2017, 149-155б.
 17. Шерхан Мұртазаның «Алапар мен Динго» әңгімесінің поэтикасы//Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Филология факультеті қазақ әдебиеті кафедрасы 2017 жыл.12 сәуір «Гуманитарлық ғылымдағы ізденістер мен жаңалықтар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.9-16б.Астана-2017 
 18. Устно-фольклорные рассказы в современно-казахских рассказах//Западно-Сибирский научный центр Фундаментальные научные исследования:теоретические и практические аспекты.  Том II.  Сборник материалов Международной научно-практической конференции (РИНЦ)
 19. 2 февраля,  г. Кемерово-2018г.30-33стр
 20. АБАЙ ҚАРА СӨЗДЕРІНІҢ ЖАНРЛЫҚ СИПАТЫ....//Қазақстанның  ғылымы  мен өмірі.№2 (57) 2018.Международный научно-популярный журнал.Филология.Астана,  291б. 270-275б. 
 21. ХРОНОТОП В ТВОРЧЕСТВЕ Л. УЛИЦКОЙ.V Международная научно-практическа конференция.Интеграция современных научных исследований в развитие общества. Россия, Сибирь, г. Кемерово, Западно-Сибирский научный центр.07 мая, 2018г. РИНЦ        
 22. Қазіргі жастар тілі. «XXI ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯЛАР»: атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті13 сәуір, 2018 ж. 262-264 б.   
 23. Асқар Алтайдың «Бүкір» әңгімесіндегі жазушылық шеберлік//І. Жансүгіров атындағы ЖМУ ХАБАРШЫСЫ № 4/2018. Ғылыми журнал.Талдыкорган-2018, 149-155б.
 24. «Түркологияның негізгі бағыттары:зерттелу жайы»   Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы «Жаңа онжылдық-жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның  жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауына орай Білім беру және ғылым:даму көкжиегі материалдары 2-жинақ.Алматы, 26 наурыз, 2010 жыл
 25. «М.Қашқари сөздігіндегі мағыналық және тұлғалық жағынан сәйкес келетін және айырмашылықтары бар ортақ этнолингвистикалық атаулар». Республикалық ғылыми-методикалық журнал «Қазақстан орта мектебі».Алматы, №2(95), 2011жыл
 26. «Тарихи сөздер сипаты» Ғылыми педагогикалық басылым  «Ұлт тағылымы: Қазақстан-2030».г.Алматы №4(1)/ 2010 жыл
 27. Религия в современном социуме        Общественный фонд «Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области» Академия экономики и права им.У.А.Джолдасбекова Материалы научно-практической конференции «Теоретический анализ и подходы в изучении этнического самосознания молодежи».Талдыкорган, 2012 год.
 28. XI-XII ғасырлардағы ескі түркі жазба ескерткіші «Һибат-ул хақайиқ» дастанының қазақ және түркі тілдерінде зерттелуі жайлы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне арналған «Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы.Талдықорған,20 желтоқсан, 2012 жыл

1.Teşekkür belgesi. Erzurum Atatürk Üniversitesi (Turkiye) Rus Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından Erzurum Büyük Şehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi ortaklığında ESRUC çatısı altında UNESCO logolu «İpek Yolu Ülkelerinin Kültür Diyalogu». 

2.Certificate of participation The certificate accredits that Ashimova Malika attended the course «Modern philological sciences: tendencies. Styles and trends» (2credits) from 06.04 till 10.04.2015 Universitat Zurich. (Швейцария)

3.КазНМУ им. аль-Фараби. Факультет филологии и мировых языков.Сертификат. 2016 г. 26-29 октябрь  «М.О.Әуезов және әлем әдебиеті» IX  традиционная международная научно-практическая конференция «М.О.Әуезов шығармаларын оқытудың өзекті мәселелері» (72 часов) 4.Sertifika. Erzurum Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından Erzurum Büyük Şehir Belediyesi doktora öğrencisi Aşimova Malikaya 03-09 mayıs 2016 tarihleri arasında bölümümüzde staj yapmış.

5.University of Pecs. (Hungary) Certificate for the period from 27.02.2017-08.03.2017 that Ashimova Malika was doing her research at University of Pecs.

6.София университеті «Св.Кл.Охридски»,  Педагогический факультет, «Инновации в современном образовании»   онлайн тренинг-семинар. (көлемі:72 часов, 03.11.2015 - 15.11.2015).

7.Springer Nature. Certificate this certifies that Malika Ashimova has successfully completed the offical springer nature training HOW TO USE HOW TO PUBLISH/11 March, 2016. Irina Alexandrova Licencing manager Kazakhstan.

8.Sertifika Kazakistan Cumhuriyeti Abay Milli pedagoji üniversitesinde yapılan «2013-2017  yılları arasında Kazak Bilim Adamlarının evrensel  bilime katkıları»  adlı seminere  (72 saat) katıldığı için verilmiştir.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 2018 у.

9.София университеті «Св.Кл.Охридски»,  Педагогический факультет, «Международная интеграция в образовательном процессе»   онлайн тренинг-семинар. ( 72 часов, 21.09.2015 - 03.10.2015) 04.10.2015

10.Сертификат международного обучающего семинар проведенном д.ф.н., хабилитированным доктором гуманитарных наук по системе ЕС, профессором Лингвистическо-технического университета в Свече-филиала в Пшасныше (Польша) на тему «Парадигмы языкознания в контексте  постмодернистской  культуры».

В честь празднования Дня Независимости Республики Казахстан награждена Почетной грамотой за вклад в совершенствование системы образования и воспитательной работы, за активное участие в общественных работах. 13 декабря 2019 года.