logo_zhsu

Буланов Ержан Олжабаевич

Академическая степень:
доцент
Ученая степень:
кандидат исторических наук
Должность:
доцент кафедры истории Казахстана

Сведения о высшем образовании:

Учебное заведение: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Специальность:  история

Год окончания: 1998

Квалификация: преподаватель истории и общественных наук

 

Сведения об ученой степени:

Ученая степень: ­кандидат исторических наук

Специальность: 07.00.09 – Историография, источниковедение

Год присвоения: 2007

Тема кандидатской диссертации: «История казахской государственности ХІҮ-ХҮІ вв»

 

Научные интересы:

История казахской государственности ХІҮ-ХҮІ вв., сложение казахской народности, этноним «казах»

 

Читаемые курсы:

1.История тюркского народа

2.Средневековая история Казахстана

3.Средневековые источники Востока

4.История движения Алаш

5.История становления Казахской народности

 • «Найман» этнонимінің этимологиясы // І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2011. № 2-3. – 126-130 бб.
 • Абылайдың қолбасшы, саяси қайраткер ретінде қалыптасуы // Тарих Қазақстан мектебін-де. Республикалық оқу-әдістемелік журнал. – 2011. – № 4 (28). – 35-38 бб. 
 • Тәуекел ханның билігі және сыртқы саясаттағы позициясы // Тарих Қазақстан мектебінде. Республикалық оқу-әдістемелік журнал. – 2011. – № 5 (29). – 46-52 бб. 
 • Шағатай мемлекетінің тарихы // І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2012. – №2-3. – 64-71 бб.
 • «Қыпшақ», «половец», «куман» этнонимінің мән-мағынасы // Қазақ тарихы. – 2014. – №7 (130). – 27-28 бб.
 • Свет Қазақ Елі // Казахстанская правда. – 2014. – №37. – 22 февраль. – 3 б.
 • Ортағасырлық қыпшақтар тарихының зерттелуі // «Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан - 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған: І. Жансүгіров ат. ЖМУ, 2014. – 24-25 қазан. – 60-62 бб.
 • Түркі-табғаш (қытай) қарым-қатынастары және оның түркі өркениетіне әсері // «Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан - 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған: І. Жансүгіров ат. ЖМУ, 2014. – 24-25 қазан. – 62-67 бб.
 • «Қазақ Елі – Мәңгілік Ел» // «Ұлытау етегіндегі ой толғау» аймақтық конференцияның материалдары. – Талдықорған, 2014. – 1 қазан. – 17-20 бб.
 • Тарих үдерісіндегі қазақ ирредентасының қалыптасуы (ХҮІ-ХІХ ғғ.) // «Орталық Азияның қазақ диаспорасы: тарих – мәдениет – ескерткіштер» атты Халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы, 2014. – 5 желтоқсан.
 • Шағатай ұлысындағы дулат әмірлері // Арабаев ат. Қырғыз ұлттық университетінің Хабаршысы. – Бішкек, 2014. – № 4. – 29-34 бб.
 • Университеттегі алғашқы кафедралардың бірі // «Қазақстан тарихы» журналы  – № 4(135), 2015ж.
 • Мырза Мұхаммед Хайдар Дулатидың ата-бабаларының тарихы // І. Жансүгіров ат. ЖМУ Хабаршысы. – Талдықорған, 2013. – № 4. – 45-51 бб.
 • «Қазақ» сөзінің мағынасы және этимологиясы // «Жансүгіров тағылымы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. І. Жансүгіров ат. ЖМУ. – Талдықорған, 2015ж.
 • Өтеміс қажы Ибн Маулан Мұххаммед Досты - даланың ауызша тарихнамасының көрнекті өкілі // «Ғылым, білім және инновация - «Қазақстан-2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған 2015ж. – 170-174 бб.
 • Ортағасырлық тарихшылардың еңбектеріндегі қазақ хандығының құрылуы мәселесі // «Қазақ мемлекеттілілігі: кеше, бүгін, ертең» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған, 2015 ж.
 • «Қасым ханның қасқа жолы» - қазақтардың алғашқы әдет-ғұрып заңдары // «Қазақстан Республикасының конституциясы - өркениетті Қазақстанның болашағы» - республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, 2015 ж. 136-139 бб. 

 

 • «За вклад в разитие образования в ВУЗ-е и образования и воспитания молодежи» почетная грамота акима Алматинской области (2010);
 • награжден медалью «130 лет со дня рождения М. Тынышпаева» (2011).