logo_zhsu

Еркинбаева Лаззат Калымбековна

Ученая степень:
Доктор юридических наук
Должность:

Образование:  С 1984 по 1989 гг. дневное отделение Юридического факультета КазГУ имени С.М. Кирова. По специальности юриспруденция.

 Аспирантура: 1989 года поступила на очную аспирантуру Юридического факультета КазГУ имени С.М. Кирова,  В 1995 году защита кандидатскую диссертацию на тему: «Правовое регулирование возмещения вреда земле». В 2008 году защитила докторскую диссертацию по теме:«Аграрные правоотношения в РК».

 1. . Право крестьянского хозяйства.\ Учебно-методическое пособие. Изд КазГНУ имени аль-Фараби. 1995
 2. Қазақстан Республикасында шаруа (фермер) қожалықтарының қызметiн құкықтық peттey\ Оқу кұралы. Алматы, 2000
 3. Правовое регулирование деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в РК\ Учебное пособие. – Алматы, 2000
 4. Мемлекет және құқық негіздері. Экологиялық құқық тарауы. Оқулық .Алматы: Жеті жарғы, 2001
 5. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы тестілер мен есептер жинағында.Аграрное право Республики Казахстан в тестах и задачах. Оқу қуралы. Учебное пособие. 2007.
 6. 296 с.
 7. Қазақстан Республикасының жер құқығы.Оқу құралы.- Алматы: 2010. – Жеті Жарғы баспасы. – 356 б.
 8. ҚР жер құқығы тестілер мен есептер жинағы. Оқу құралы. Алматы. Жеті Жарғы, 2012. 14 п.
 9. 1) Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы - оқу құралы, Алматы:Қазақ университеті,2015
 10. 2) Қазақстан Республикасында генетикалық модификацияланған организмдер (ГМО) бар азық-түлікті құқықтық қамтамасыз етудің өзекті мәселелері - «Вестник института законодательства Республики Казахстан» научно-правовой журнал,№3(27),2012
 11. 3) Legal forms of veterinary safety provision - Life Science Journal,№11(5s),2014
 12. 4) Генетикалық түрлендірілген өнімдер мен организмдерді өндіру және пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар - «Қазақстан Республикасындағы азық-түлік және ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері» атты халықаралық Дөңгелек үстел материалдары, Алматы,2013,с.8-11.
 13. 5) Қазақстан Республикасында өсімдік шаруашылығын құқықтық қорғаудың кейбір мәселелері - «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған,2012,с.187-191
 14. 6) The ecological and legal aspects of ensuring the food security of the republic of Kazakhstan under the transition to a "green" economy - Procedia - Social and Behavioral Sciences 143(2014),с..971–975
 1. В 2008 -2009 гг. получила звания:  «Лучший преподаватель КазНУ- 2008», «Лучший преподаватель КазНУ- 2009», в 2010 году стала обладателем стипендии МОН РК «Лучший преподаватель ВУЗа -2010»
 2. За  вклад в развитие правовой системы Республики Казахстан награждена медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Парламенту РК», нагрудным знаком МОН РК «ҚР ғылымын дамытуға еңбек сініргені үшін».