logo_zhsu

Жуматай Таубалдиева

Академическая степень:
«Почетный профессор» ЖГУ
Ученая степень:
кандидат педагогических наук
Ученое звание:
доцент по специальности педагогика
Должность:
Доцент кафедры музыкального образования

 

Образование: высшее

Сведения о высшем образовании:

Учебное заведение:Талды-Курганский педагогический институт им.И.Жансугурова

Специальность: Музыка и пение

Год окончания:1980

Квалификация: учитель  музыки и пения

 

Ученая степень: ­кандидат педагогических наук

Специальность:13.00.01общая педагогика,педагогика и история образования,этнопедагогика

Год присвоения: 2003

Тема кандидатской диссертации: «Формирование гуманистических воззрений у учащихся начальных классов посредством музыки»

 

Сведения об ученом звании:доцент

Год присвоения:2010

доцент по специальности педагогика

Год присвоения: 2010

 

Научные интересы:педагогика,методикаи историямузыкального образования

 

Читаемые курсы:

 1. Методика преподавания музыки
 2. История и теория музыки музыкального образования в школе

     3   Педагогические технологии в музыкальном образовании

 1. Музыкальное образование в Казахстане

 

Научные работы:

имеется свыше 170 статей, включая 16 учебников ( 14- авторских учебников, 2-учебника-перевод трудов российских ученых.1-электронный учебник «Электронный учебник. Слушание музыки в 5 классе. Мультимедийный учебник для учителей музыки общеобразовательных школ» (в авторском сотрудничестве с Ш.Гуллыевым.,Ж.С.Утеевой). 1-монография, 2- СКОПУС,1 TOMSOH REUTERS. Публикации указанных работ в период с 2014-2018 годы. Автор 16 учебных пособий, 170 научных работ (на казахском, русском языках) по различным вопросам музыкального образования.

 1. Таубалдиева Ж.Ш  «Орта мектепте шетел педагогтарының тарихи іс-әрекеттерін ұйымдастыру туралы көзқарастары»-атты мақала «Білім-ғылымжәне инновация- «Қазақстан-2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағында жарияланды.  Қазан 24-25 Талдықорған. 2014ж, 486-490бет.2-бөлім.
 2. Таубалдиева Ж.Ш Ақын Ілиястың өнер адамдарымен байланысы .(Ш.Оразбаевпен бірлестікте) атты мақала «Білім-ғылымжәне инновация- «Қазақстан-2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағында жарияланды.  Қазан 24-25 Талдықорған. 2014ж, 395-401бет.2-бөлім.
 3.  Таубалдиева Ж.Ш  Қазақ халық музыкалық фольклорының зерттелуі.(М.Ж.Қоспановпен бірлестікте) атты мақала «Білім-ғылымжәне инновация- «Қазақстан-2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағында жарияланды.  Қазан 24-25 Талдықорған. 2014ж, 295-301-бет.2-бөлім
 4. Таубалдиева Ж.Ш  Күйші Құрманғазының күйлерінің шығу тарихы (С.М.Кунтугановамен бірлестікте). ) атты мақала «Білім-ғылымжәне инновация- «Қазақстан-2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағында жарияланды.  Қазан 24-25 Талдықорған. 2014ж, 263-268-бет.2-бөлім
 5. Таубалдиева Ж.Ш Жоғары оқу орындарында музыка мамындығын бітірушілерінің диплом жұмысын жазудағы негізгі талаптары. Материалы ХІІ-Международной научно-практической интернет-конференции   «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 430-31 марта 2015..Украина.Переяслав-Хмельницкий. Жарияланды.203-205 беттер.
 6. Таубалдиева Ж.Ш   Білімгерлерді курстық іздену жұмыстарын жаздыру талаптары.Материалы ХІІ-Международной научно-практической интернет-конференции   «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 430-31 марта 2015..Украина.Переяслав-Хмельницкий. Жарияланды.205-207беттер.
 7. Таубалдиева Ж.Ш  Музыка тыңдау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту.(авторлық бірлестікте) «Инновациялық технологияларды білім беру процесіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 16-17 қаңтар.2015 .256-260 беттер.
 8. Таубалдиева Ж.Ш  Музыка сабағында музыкалық орындаушылық әрекеттерді ұйымдастыруда мұғалімнің кәсіби шеберлігі.
 9. «Инновациялық технологияларды білім беру процесіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 16-17 қаңтар.2015 .290-294 беттер.
 10. Таубалдиева Ж.Ш  Бастауыш мектептерде оқушыларды ұлттық ойындар арқылы тәрбиелеу. «Инновациялық технологияларды білім беру процесіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 16-17 қаңтар.2015 .325-328 беттер.(авторлық бірлестіктеУрисбаева А.,Әліпбекова М.,Қожаханова Ж.).
 11. Таубалдиева Ж.Ш   Музыкалық өнер білім беру үрдісінде.   Материалы ҮІІІ-Международной научно-практической интернет-конференции   «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 29-30 ноябрь 2014.Украина.Переяслав-Хмельницкий. Жарияланды.175-177 беттер.
 12. Таубалдиева Ж.Ш Шетел ғалымдарының еңбектеріндегі аспапта орындаудың тәжірибесінен.ЖМУ.Хабаршы.2014.56 -66 беттер.
 13. Таубалдиева Ж.Ш  Болашақ музыка мұғалімдерінің орындаушылық іс-әрекетін ұйымдастыруда кәсібм шеберлікті дамыту.Аймақтық ғылыми-практикалық конференция. «Внедрение инновационныхтехнологий в образовательной процесс-основа качественного образования»2015,ЖМУ
 14. Таубалдиева Ж.Ш   Жоғары оқу орындарында музыка мамындығын бітірушілерінің диплом жұмысын жазудағы негізгі талаптары. Материалы ХІІ-Международной научно-практической интернет-конференции   «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 430-31 марта 2015..Украина.Переяслав-Хмельницкий. Жарияланды.203-205 беттер.
 15. Таубалдиева Ж.Ш Білімгерлерді курстық іздену жұмыстарын жаздыру талаптары. Материалы ХІІ-Международной научно-практической интернет-конференции   «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 430-31 марта 2015..Украина.Переяслав-Хмельницкий. Жарияланды.205-207беттер.
 16. Таубалдиева Ж.Ш Музыка тыңдау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту.(авторлық бірлестікте) «Инновациялық технологияларды білім беру процесіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 16-17 қаңтар.2015 .256-260 беттер.
 17. Таубалдиева Ж.Ш  Музыка сабағында музыкалық орындаушылық әрекеттерді ұйымдастыруда мұғалімнің кәсіби шеберлігі.
 18. «Инновациялық технологияларды білім беру процесіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 16-17 қаңтар.2015 .290-294 беттер.
 19. Таубалдиева Ж.Ш Бастауыш мектептерде оқушыларды ұлттық ойындар арқылы тәрбиелеу. «Инновациялық технологияларды білім беру процесіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 16-17 қаңтар.2015 .325-328 беттер.(авторлық бірлестіктеУрисбаева А.,Әліпбекова М.,Қожаханова Ж.).
 20. Таубалдиева Ж.Ш  Музыкалық өнер білім беру үрдісінде.   Материалы ҮІІІ-Международной научно-практической интернет-конференции   «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 29-30 ноябрь 2014.Украина.Переяслав-Хмельницкий. Жарияланды.175-177 беттер.
 21. Таубалдиева Ж.Ш Шетел ғалымдарының еңбектеріндегі аспапта орындаудың тәжірибесінен.ЖМУ.Хабаршы.2014.56 -66 беттер.
 22. Таубалдиева Ж.Ш  Болашақ музыка мұғалімдерінің орындаушылық іс-әрекетін ұйымдастыруда кәсібм шеберлікті дамыту.Аймақтық ғылыми-практикалық конференция. «Внедрение инновационныхтехнологий в образовательной процесс-основа качественного образования»2015,ЖМУ     
 23. Таубалдиева Ж.Ш   Бесінші сыныпта мультимедиялық тақта арқылы оқушылардың тыңдаушылық мәдениетін қалыптастыру. «Психология және педагогика ғылымдарының теориялық-методологиялық мәселелері». Ғылыми семинар материалдарының жинағы.Талдықорған,2015.35-39 беттер.
 24. Таубалдиева Ж.Ш Жастарды адамгершілікке тәрбиелеу жолдары Ғылым,білім және инновация-«Қазақстан-2050»стратегиясының орындалуының маңызды факторлары»Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.24-25 қазан, 2-бөлім.2015ж483--486б
 25. Таубалдиева Ж.Ш Жастарға патриоттық тәрбие беру мәселелері Ғылым,білім және инновация-«Қазақстан-2050»стратегиясының орындалуының маңызды факторлары»Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.24-25 қазан,2-бөлім.2015ж483--486б Әліпбекова М.,Спанова Ж.
 26. Таубалдиева Ж.Ш  Білімгерлерге аудиториядан тыс уақытта эстетикалық тәрбие беру Ғылым,білім және инновация-«Қазақстан-2050»стратегиясының орындалуының маңызды факторлары»Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.24-25 қазан,2-бөлім.2015ж483--486б.,Қожаханова Ж,Урисбаева А,Қызырхан А.
 27. Таубалдиева Ж.Ш  Мектептегі педагогикалық практика»(мамандық 5В010600-«Музыкалық білім беру»2,3,4 курс білімгерлеріне арналған көмекші оқу құралы) Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2015.65 бет.
 28. Таубалдиева Ж.Ш Музыкаға оқыту әдістемесінің музыкалық іс-әрекет түрлері.Оқу құралы Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2015.146 бет
 29. Таубалдиева Ж.Ш  Жоғары оқу орындарындағы музыкалық білім беру теориясы. Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2015. Оқу құралы.102 бет.
 30. Таубалдиева Ж.Ш  «Болашақ музыкант педагогтың дипломдық және курстық жұмыстарының шығармашылық белсенділігін қалыптастыру» Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2015. . Оқу  құралы .47 бет
 31.   Таубалдиева Ж.Ш Жоғары оқу орындарында ғылыми-ізденіс жұмыстарды ұйымдастыру. Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2015. . Әдістемелік нұсқау. 74 бет.
 32. Таубалдиева Ж.Ш, ТанибергеноваА.К. Болашақ қобыз сыныбы педагогының кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру. Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2015. . Оқу әдістемелік құрал 124 б.
 33. Таубалдиева Ж.Ш, КунтугановаС.М. Домбыра күйлері арқылы студенттердің шығармашылық қызығушылығын дамыту. Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2015. Оқу әдістемелік құрал.116 бет.
 34. Таубалдиева Ж.Ш, Шыныбаев С.Ш.  Болашақ музыка мұғалімдерінің дәст.рлі әншілік дағдыларын қалыптастыру. Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2015. Оқу әдістемелік құрал ,112 бет.
 35.               33.Таубалдиева Ж.Ш, Әліпбекова М. Болашақ музыка мұғалімдерін дайындауда хормен вокалдық ән айту дағдыларын қалыптастыру. Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2015. Оқу әдістемелік құрал ,84 бет М.Әліпбекова
 36. Таубалдиева Ж., Урисбаева А.А.,Әліпбекова М.Б.,Қызырхан А Студенттердің практика өту барысында музыкалық іс-әрекеттерді сабақта қолдану.Материалы ХХII -Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ». 30-31қаңтар,2016г. -Переяслав-Хмельницкий, .184-186 беттер
 37. Таубалдиева Ж.,  Оңғарбаева С.С.,Қожаханова Ж.С. Сабақта көркемдік іс-әрекеттерді қолдану әдістері.Материалы ХХII -Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ». 30-31қаңтар,2016г. -Переяслав-Хмельницкий, .182—184 беттер
 38. Таубалдиева Ж.,    Қызырхан А.,Спанова Ж Педагогикалық технологиялардың қағидаларыМатериалы ХХII-Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ». 30-31қаңтар2016г. -Переяслав-Хмельницкий, .182-184 беттер
 39. Таубалдиева Ж.,  Урисбаева А.А., Қожаханова Ж.С Жеткіншектерді этнос субьектісі ретінде қалыптастыру«Высшая школа Казахстана» Алматы .№1-2 науырыз.2016.ВАК
 40. Таубалдиева Ж., Қызырхан Ж.С.,Спанова Ж.,Әліпбекова М.Б. Білімгерлерге эстетикалық тәрбие беру беру мәселелері.«Высшая школа Казахстана» Алматы .№1-2 науырыз.2016
 41. Таубалдиева Ж. Жетісу қобызшысы Молықбайдың шығармашылық мұрасы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. «Педагогика ғылымдары» сериясы,№2(50),2016ж.260-267бетВАК
 42. Абильдинова.,А.Альжанов.,Н.Оспанова.,Д.Байгожанова., Таубалдиева  Ж., Н.Пашовкин. СКОПУС  Развитие образовательного процесса Remote Система управления «мобильное приложение на Android операционной системы» Павол Прокоп,Трнава университет,Словакия(Наука и экологическое образование) Берил Салман Акин Гази  Universitesi,Турция (Экологическая наука и техника) 29 июня 2016г
 43. Таубалдиева Ж.,Имашева М.М.,Сарқытбек М Балаларды өнер арқылы тәрбиелеу негізінде дүниетанымын қалыптастыру«Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 1-бөлім ,7-8 сәуір.2016.
 44. Taubaldieva Zh.,Spanova Zh., Ulycbek M., Achmet M. VALUABLE ORIENTAT  IONS OF EDUCATION DURING THE STUDY OF MODERN POP MUSIC Республика Кыргызстан 2016.ВАК
 45. Таубалдиева Ж.,МыңбосыновМ.,Куракбаева Д.Оқушыларды музыка арқылы дүниетанымын қалыптастыру.«Мемлекеттік қызметтің Қазақстандық үлгісі мен қызметтік әдеп ережелері»республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.7-8 қазан 265-270 бет.2016.
 46. Таубалдиева Ж.,Спанова Ж.,Ұлықбек М.,Ахмет М Болашақ музыка мұғалімінің кәсіби шеберлігін дамыту.«Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті»-Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.28-29 қазан,3-бөлім.2016ж333—337 б
 47. Алсаитова Р.К., .Таубалдиева Ж., Кунтуганова С.М.,Онгарбаева С.С. ,Түменбаева А.К.The spiritalcontent of Kazakh kyui as the basis for continuity of traditions on the example of  kyuis of Sugur Aliev Journal of  Language and Literature.-2016.-V.7.-Iss.3.-P.318-325.СКОПУС.
 48. Таубалдиева Ж., Алпысбаева Қ.,Ұлықбек М. Алтай Тарбағатай дәстүрлі күйшілерінің мұрасыМатериалы ХХIIІ-Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ». 30-31желтоқсан 2016г. -Переяслав-Хмельницкий, .125-127 беттер
 49. Таубалдиева Ж Мукашева Камалия.,Ұлықбек М.,Ахмет М.       Музыка сабағында оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру .            Материалы ХХIIІ-Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ». 30-31желтоқсан 2016г. -Переяслав-Хмельницкий, 2016-.121-123 беттер.
 50. Таубалдиева Ж.Ш. «Достык мерексі» Білім шыңы-білікті ұстаз еңбегі. Кітап.«Шың»-баспаханасы.-Шымкент қаласы.2017 жыл.2017-208бетВАК
 51. Таубалдиева Ж.Ш., Кунтуганова С.М.,Қоспанов М.Ж. Білімгерлерге рухани тәрбие  беру мәселелері Университеттің 45жылдығына арналған «Заманауи ғылымының басымдықтары: теориядан тәжірибеге» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 2 том,27-28 қазан,2017ж320-324беттер
 52. Таубалдиева Ж.Ш.,Оңғарбаева С.С.,Жуандықова А.Д.Қазақ халқының тұрмыс-салт әндерінің тәрбиелік мәні Университеттің 45жылдығына арналған «Заманауи ғылымының басымдықтары: теориядан тәжірибеге» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары2 том,27-28 қазан,2017ж.325-328 беттер.
 53. Таубалдиева Ж.Ш.,Жағпар Х.,Ұлықбек,М.,Ахмет Музыкалық орындаушылық әрекеттерді ұйымдастыруда мұғалімнің кәсіби шеберлігі Университеттің 45жылдығына арналған «Заманауи ғылымының басымдықтары: теориядан тәжірибеге» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары .2 том,27-28 қазан,2017ж.328-332 беттер
 54. Amirkhanova,Nabira Yermekova «1mprovement of Prharation ofFuture Specialists of information Technologies in theAspect ofDistributed Data»      Anais da Academia Brasileira de Ciencias versao impressa ISSN 0001-3765 versao On-line ISSN 1678-2690 Data de aceitacao( Date of acceptance):01/2018 Publicado em (Date of publication):01/2018 /Rio de janeiro,RJ,Brasil/Тоmson Reuters Zhymatay Taubaldieva,Serik Meruyert,Dametken Baigozhanova,Gulshat Ensebaeva,,Almira.
 55. Таубалдиева Ж.Ш,Жағпар Х.,Ұлықбек М.,Ахмет М.Музыкалық Музыкалық білім берудегі шетел ғалымдарының негізгі қағидалары   «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс-основа качественного образовании»ЖГУ имени И.Жансугурова 16 февраля 2018
 56. ВАК Таубалдиева Ж.Ш.,Ахметова А.К Музыка сабағында орындаушылық іс-әрекетті Алматы қаласындағы Абай атындағы мемлекеттік университетінің «Вестник» журналы.  №3 2017.ноябрь.  183-187 бет   
 57. Таубалдиева Ж.Ш.,Жағпар Х., Ахмет М,Ұлықбек М.Музыкалық білім берудегі шетел ғалымдарының негізгі қағидалары Инновациялық  технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары.ЖМУ.2018,195-203б. Таубалдиева Ж.Ш.,Жағпар Х., Ахмет М,Ұлықбек М.
 58. Таубалдиева Ж.Музыкалық-педагогикалық іс-әрекеттерді ұйымдастырудың әдіснамалық негіздері /Монография/ Талдықорган.ЖМУ «Жетісу университеті» баспа бөлімі..2018. Монография.222бет
 59. Таубалдиева Ж ,Жағпар Хайдар Оқушыларды музыка сабағында инновациялық технология негізінде шығармашылығын дамыту Педагогика,психология және жағартылған білім берудің келешегі мен дамуы» атты республикалық ғылым –тәжірибелік конференцияс материалддары.328-332 бет.2018.
 60. Таубалдиева Ж.Ш. Кунтуганова С.М.,Ақхожин С.А.,Жағпар Х.Музыка сабағында шетел ғалымдарының негізгі принциптерін қолдану жолдары«Педагогика,психология және жағартылған білім берудің келешегі мен дамуы» атты республикалық ғылым –тәжірибелік конференция материалддары 332-357 беттер.2018..
 61. Таубалдиева Ж., Ақхожин С.А.Көпшілік көңілінен шыққан ұстаз. Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал.№4 2018жыл.56-51беттер
 62. ВАК. Мынбосынов М.С.,ТаубалдиеваЖ.Ш. Музыка сабағында оқушыларды инновациялық технология арқылы шығармашылығын дамыту.Материалы Х-ой Республиканской предметной студенческой олимпиады МОН РК по специальности « 5В0110600-Музыкальное образование»16 по 18 апреля2018 года к 10-летию кафедры «Музыкальное образование и педагогика» .Алматы. 2018.стр 99-103.ВАК
 63. Таубалдиева Ж.Ш.,Темирова Ш.Е. Методы и приемы обучения речевому этикету.Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном образовании.Материалы международной заочной научно-практической конференции.Ярославль-Минск.2018.стр.46-48.РИНЦ
 64. ВАК Таубалдиева Ж.Ш.,Ахметова А.К. Музыка сабағында орындаушылық іс-әрекетті Алматы қаласындағы Абай атындағы мемлекеттік университетінің «Вестник» журналы.  №3 2017.ноябрь.  183-187 бет
 65. «Методы и приемы работы обучения речевому этикету будущего учителя музыки» Энциклопедия музыкально-педагогияческого образования Казахстана:в лицах и фактах Астана -2018г.Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.Национальный университет искусств..350-354стр,     УДК 378:78(031)ББК  74:58: 85:31я2М 78   авторы ГГ.А..,Г.Б.Аргигазиновна,2018.КазҰОУ,2018   ВАК        
 66. Таубалдиева Ж.Ш.«Өркениет халықпыз»Республикалық апталық газеті «Білім шапағаты»№31(453)жұма,26 қазан,2018. 6 бетте.
 67. Таубалдиева Ж.,Айниязов О.У.,Отызбекова М.Б.,Нурмухаметова Н.Е.,Мынбосынов М.С.,Қасымбекова А.Ж. Жастардың рухани гумандық қасиетін қалыптастыру мәселелері.ІХ Международной научно- практической  интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы иАзии» 31 октября 2018г.Переяслав-Хмельницкий-2018.стр.104 -105.
 68. Таубалдиева Ж,, Отызбекова М.Б.,Нурмухаметова Н.Е.Қазақтың қобызшыларының мұралары жайында. ІХМеждународной научно- практической  интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» 31 октября 2018г.Переяслав-Хмельницкий-2018.стр.102 -103.
 69. Таубалдиева Ж.,Кунтуганова С.М., Айниязов О.У.,Отызбекова М.Б., Нурмухаметова Н.Е Рухани жаңғыру барысында Құрманғазы күйлерінің  тәрбиелік мәні. «Рухани жаңғыру-Қазақстанның серпінді дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясының материалдары.Талдықорған 2018.361 – 367 беттер.
 70. Таубалдиева Ж.,Ақхожин С.А.,, Айниязов О.У., ҚасымбековаА.Ж.Абай әндерінің рухани тәрбиелік мәні. «Рухани жаңғыру-Қазақстанның серпінді дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясының материалдары.Талдықорған 2018ж..367 – 372 беттер.
 71. Таубалдиева Ж., Айниязов О.У., ҚасымбековаА.Ж,Мынбосынов М.С.,Жағпар Қ.Айтыс арқылы жастарға рухани тәрбие беру мәселесі. «Рухани жаңғыру-Қазақстанның серпінді дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясының материалдары.Талдықорған 2018..372 – 378 беттер.
 72. Таубалдиева Ж., Айниязов О.У., Мынбосынов М.С.,Жағпар Қ. .,Отызбекова М.Б., Нурмухаметова Н.Е Музыкалық білім беруде Ресей ғалымдарының еңбектерінің маңыздылығы. «Рухани жаңғыру-Қазақстанның серпінді дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясының материалдары.Талдықорған 2018ж..378 – 383 беттер.
 73. Тaубaлдиeвa Ж.Ш, Kунтугaнoвa С.М. ОтызбековаМ.Б. Музыкалық білім беруде тарихи іс-әрекеттердің маңыздылығы //Наука и жизнь журнал.№1,Астана.2019 ВАК
 74. Тaубaлдиeвa Ж , Орaзбaeв Ш.E,.Нурмухаметова Н.Е. Жастарға эстетикалық рухани тәрбие беруде ұлы ақын Ілиястың алатын орны.//Наука и жизнь журнал.№1,Астана.2019 ВАК
 75. 73.ТaубaлдиeвaЖ.Ш, AкхoжинС.А. Қ.Жағпар Қ.  Музыкалық білім беру негізінде инновациялық технологияны қолдану жолдары //Наука и жизнь журнал.№1,Астана.2019 ВАК
 76. 74.Таубалдиева Ж.Ш.,Мынбосынов М.С.,Айниязов О.У.Жастарды композиторлар шығармалары арқылы Амекенге сүйіспеншілігін арттыру. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» атты аймақтықғылыми-әдістемелік конференция материалдары.Талдықорған.2019. 208-2015б.
 77. Таубалдиева Ж.Ш.,Отызбекова М.Б.,Нурмухаметова Н.Е.Рухани жаңғыруда қобызшы Ықылас мұрасының тәрбиелік мәні. . «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» атты аймақтықғылыми-әдістемелік конференция материалдары.Талдықорған.2019. 215-2018 б.
 78. Алсаитова Р.Қ.,Таубалдиева Ж.Ш.,Темиров Е.Ш.Музыкалық білім мамандығына 40 жыл:тарихы,заманауи жетістіктері(мамандыққа 40 жылтолу мерейтойынаарналады) Талдықорған.2018.88 б.

Повышение квалификации:

 1. Сертификат «За активное участие в ХХІІ Международной научно-практической интернет –конференции. 2016 г. Кординатор конференций : Бобровник Ю.В. 2015.
 2. Сертификат за участие в научно-практической конференции на тему «Қазақ музыкасының сайыпқыраны», посвященной 90 летию Н.Тлендиева. Ректор ЖГУ им.И.Жансугурова, член-корреспондент НАН РК, д.юр.н., профессор А.Е.Бектурганов, 26.11.2015 год.
 3. Сертификат за активное участие в ХХІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемыи перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии». Переяслав-ХмельницкийУкраина , 2015г., Координатор конференции Король А.П.
 4. Сертификат за активное участие ХХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии». Переяслав-ХмельницкийУкраина , 2015г., Координатор конференции Король А.П. Дата выдачи:31.12.16 год.
 5. Сертификат. Прошла обучение в Школе педагогического мастества «ZIYAT» по образовательной программе курсов повышения квалификации педагогических кадров организации средного, дополнительного, а также специального образования.Директор Мухаев С.,Заведующий по учебной части Ахмолданова А., 2017 год.
 6. Сертификат за участие в республиканской научно-практической конференции на тему «Мемлекеттік қызметтің қазақстандық үлгісі мен қызметтік әдеп ережелері». Ректор ЖГУ им.И.Жансугурова К.М.Баймырзаев, руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области Нургисаев С.У., Талдыкорган, 2016 год.
 7. Certificate of accomplisnment this is to certify that you participated in the course «SMART PUBLIC IN ADMINISTRATION AND E-GOVERNMENT» October 30,2015 Lecturer Vilos Uiman,Ph.D Kazakhstan, Astana
 8. Сертификаты выданы Таубалдиевой Ж. за высоко проявленные творческие способности и активное участие в Международной научно-практической конференции «Рухани жаңғыру - Қазақстанның серпінді дамуының негізі», Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова при поддержке Министерства образования и науки РК, 9-10 ноября 2018 г. Ректор: К.Баймырзаев. Талдыкорган.2018г.
 9. Сертификаты. Таубалдиева Ж., За активное участие в ІХ Международной научно- практической интернет - конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» Переяслав – Хмельницкий. 31 октября 2018г. Координатор конференций: Бобровник Ю.В.Украина.
 10.  10 Certificate of participation awarded to Taubaldiyeva Zh. for participation in Science Direct and Scopuc Training 2014 held on December 18,2014 in the Republic of Kazakhstan,2014 .

Достижения:

 1. Образовательный центр «Tеtra» награждает Таубалдиеву Ж.Ш. почетной грамотой. 2014г. Талдыкорган..
 2. Диплом. Таубалдиева Ж.Ш. награждена за 1 место в соревновании по программе «Президентская миля» среди преподавателей, сотрудников и студентов Жетусуского Университета им.И.Жансугурова в возрастной категории 60-70 лет. 2017г.
 3. Участвовала в телепередачах «Ой түбінде» (35минут),2014 г., «Таңжарық»(15минут), «Таңғы шәй» (10минут).
 4. 8 сентября 2016 г. выпущена статья журналиста члена Совета журналистов Казахстана Айтказы Байдаулетова в общественно-политической молодежной газете Жетысуского университета Алматинской области №14(131) о Таубалдиевой Ж. под названием «Жігерлі де жалынды жан» в рубрике «Великий учитель».
 5. В 2014 году написана статья « Қобыз сарыны Молықбай және Жұматай» (Элегия) журналиста Аксуского района члена Совета журналистов Казахстана Дүйсена Мухаметшарулы в газете «Ақсу өңірі», 11 сентября 2014 год. 3 страницы.
 6. Награждена деканом за подготовку к предметной олимпиаде студентов группы Мк-311. С.А.Сочин 2016 год.
 7. Диплом по специальности 5В010600» Музыкальное обраaзование» номинация «Музыкальное просветительство» награждается Таубалдиева Ж. за подготовку лауреата. Республиканская предметная олимпиада среди студентов вузов РК 16-18 апреля 2018 г. Алматы.
 8. 8. Благодарственное письмо за проявленную активность в конкурсе патриотических песен «Ерліктеріңіз-ел есінде», посвященном 70-летию Великой Победы, за доблестный труд и гражданскую позицию Ректор: А.Е.Бектурганов ,Талдыкорган, 2015 год.
 9. Грамота. Награждена за то, что ее передовой опыт активного и эфективного применения новых информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе вошел в сборник «Білім шыңы-білікті ұстаз еңбегі», был распространен в масштабах Республики Казахстан, за участие в проекте «Білім шыңы». Республика Казахстан. 2017 год. Главный редактор Б.Л.Есен. Регистрационный №120.Республиканский журнал для педагогов и студентов. Регистрационный №15454-Ж.01.07.2015.- 2017 год Алматы.
 10. Диплом. Казахское Творческое Объединение «Бейбітшілік әлемі»награждает Вас медалью «Ыбырая Алтынсарина», высоко оценив ваши организаторские, деловые способности, проявленные в качественном обучении и воспитании молодого поколения, укреплении дружбы и согласия между народами на пути процветания нашего государства. Президент Объединения «Бейбітшілік әлемі». Президент представителя Международного Комитета ООН по защите прав человека РК, генерал-майор, член Совета Писателей Казахстана и Евразии, д.э.н.,профессор,академикА.А.Нурманов 04.09.2017 год,Алматы.
 11. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА. Награждена значком «Великий учитель», высоко оценив организаторские и деловые способности в деле обучения и воспитания конкурентноспособного поколения нашего суверенного государства. Администратор портала технологии образования и науки Өрлеу:Кыстаубаев Е.Е. Регистрационный № сш 15 Алматы, 2016год.
 12. Похвальная грамота. Награждена за подготовку студентов Жетысуского государственного университета им.И.Жансугурова, факультет педагогики и психологии, группа Мк-311 по специальностьи 5В010600 музыкальное образование, к предметной олимпиаде «Музыкаға тоқыту әдістемесі», посвященной Дню Независимости РК. Декан ПиП, д.юр.н. , профессор Кантуреев М.Т., Талдыкорган, 2017год.
 13. Благодарственное письмо. За профессиональную подготовку студента специальности «5В010600-Музыкальное образование» к ІХ предметной Республиканской олимпиаде «Музыкаға оқыту әдістемесі».Ректор К.Баймырзаев.Талдыкорган, 2017год.
 14. Грамота. Награждена за І место в беге на дистанции среди женщин 60-70 лет в летнем соревновании «Президентское многоборье», проведенном среди профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов Жетысуского Государственного Университета им.И.Жансугурова. Директор Департамента по вопросам молодежной политики и социальных проблем Б.С.Сериев, Талдыкорган, 2018год.
 15. Диплом ІІІ степени. Награжден Мынбосынов М., занявший 3-е место в Х Республиканской студенческой олимпиаде в номинации «Музыкальное просвещение» по специальности «5В010600-музыкальное образование». Руководитель к.п.н, ассоциированный проф. (доцент) Таубалдиева Ж.Ш. Министр Образования и науки РК Е.Сагадиев.Астана, 2018 г.
 16. Грамота. Награждается за руководство в предметной олимпиаде по предмету «Методика обучения музыке» по специальности музыкальное образование Жетысуского государственного Университета им.И.Жансугурова. Декан ФПиП С.А.Сочин. 2016 г. , г.Талдыкорган.
 17. Награждается Таубалдиева Ж.Ш. за подготовку исполнительского мастерства студентов на конкурсе предметной олимпиаде «Методика обучения музыки». Декан ППФ Наубаева Х.Т., Талдыкорган, 2014г.
 18. Награждается Таубалдиева Ж.Ш. за активное участие в подготовке и проведении областного форума «Мы дружбой единой сильны». Талдыкорган 2014 г.
 19. Таубалдиева Ж. награждена почетной грамотой Алматинского областного маслихата в честь международного женского праздника 8 Марта. Алматинская область. Талдыкорган.
 20. Куракбаева Диляра ІІІ место на ІХ Республиканской предметной олимпиаде по Методике преподавания музыки, 2017 г. Награждена за подготовку студента.
 21. Диплом по специальности 5В010600» Музыкальное обраaзование» номинация «Музыкальное просветительство» награждается Таубалдиева Ж. за подготовку лауреата.Республиканская предметная олимпиада среди студентов вузов РК 16-18 апреля Министр образования Е.Сагадиев Астана..2018г
 22. 22 .Энциклопедия музыкально-педагогияческого образования Казахстана: в лицах и фактах Астана -2018г.Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.Национальный университет искусств..350-354стр,     УДК 378:78(031)ББК  74:58: 85:31я2М 78   авторы ГГ.А..,Г.Б.Аргигазиновна,2018.КазҰОУ,2018  

Дополнительные сведения:

 1. С.1999 20.04.Отличник образования РК
 2. 2017.15.02. Грамота и значок «Білім шыңы».
 3. Награждена значком «Ұлағатты ұстаз».
 4. 04.09. Медаль «ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА», Международное Казахское Творческое Обьединение «Бейбітшілік әлемі».
 5. 2016 .07.12.Орден  «Польза Честь и Слава»Москва.
 6. 2010г «Почетный профессор ЖГУ»