logo_zhsu

Телеуев Галым Байғазыевич

Ученая степень:
PhD доктор
Должность:
Заедующий кафедрой

Бакалавриат: 2003-208 г. Казахский Гуманитарный Юридический Университет. Алматинская юридическая академия. 6B030100 –юриспруденция.

Магистратура: 2008-2010  Университет имени Д. А. Кунаева. 2010. 6М030100 –юриспруденция. Тема магистерской диссертации: «Қазақстан Республикасында республикалық референдум ұйымдастыру мен өтткізудің конституциялық- құқықтық мәселелері»

Докторантура:  2014-2017 Жетысуский государсвтенный Университет имени и. Жансугурова. 6В030100 –юриспруденция. Тема докторской диссертации: «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мен дамытуды құқықтық қамтамасыз ету (Қазақстан Республикасы және шет мемлекеттерінің заңнамасы мен тәжірибесін салыстырмалы талдау)».

 1. Правовой режим возобновляемых источников энергии/ Материалы международной научно-практической конференции «Финансовые ресурсы обеспечения «зеленой экономики» - новой парадигмы устоичивого развития» г.Алматы 27-28 ноября 2014
 2. Проблемы энергетической безопасности РК/«Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми –тәжірибелік конференциясы: Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,2015. 536 б. 10-11 сәуір 2015 ж.
 3. Правовое регулирование альтернативной энергетики ключевой фактор энергетической безопасности РК/3 заочная международная научно- практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы права, экономики и образования на современном этапе: теория и практика». Институт права и экономики КазНПУ им. Абая, г.Алматы.
 4. Қазақстан Республикасында баламалы энергетиканы қолданысқа енгізудің экологиялық –құқықтық мәселелері/ Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Заң факультітінің Қазақстан Республикасы Конституциясының 20-жылдығына арналған «Қазақстан Республикасының Конституциясы – қалыптасқан мемлекеттің басты заңы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы: Астана, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.,2015. 27 наурыз 2015 ж.
 5. Баламалы энергетиканы қолдану қағидаларының құқықтық мәселелері/Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған «Сапарғалиев оқулары: Қазақстанда конституционализмнің қалыптасуы мен даму мәселелері» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 2015 ж. 24-cәуір. Алматы
 6. Баламалы энергетиканы құқықтық реттеу қолайлы қоршаған ортаға құқықтық жүзеге асыру тетігі ретінде/«Қазақстан Республикасының конституциясы –өркениетті Қазақстанның болашағы» атты республикалық ғылыми –тәжірибелік конференция. – Талдықорған:І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті.2015.- 393 б.
 7. Some aspects of the legal regulation  of the use alternative energy in the republic of Kazakhstan and foreign countries// // XV международная научно - практическая конференция «Современные концепции научных исследований». -Москва,
 8. Еуропалық одақтың жаңартылатын энергия көздерін құқықтық реттеудің ерекшеліктері// // International  scientific practical conference «Innovations in education and SCIENCE».  – Алматы, - 2015.
 9. Особенности правового регулирования альтернативной энергетики Республики Казахстан и США: сравнительно-правовой анализ// //Международная научно-теоретическая конференция студентов и магистрантов на тему: «Конституция Республики Казахстан: перспективы, реализация и социально- правовые ориентиры. – Алматы,
 10. Energy Law of the Republic of Kazakhstan: Problems and Perspectives// // «Social sciences» (Pakistan), ISSN:1818 -5800, E – ISSN:1993-6125, -2015. – V.10. –Iss.8. (Scopus)
 11. Ирена – жаңартылатын энергия жөніндегі халықаралық агенттігінің баламалы энергетиканы қолдану мен дамытудағы ролі// //«Ғылым,білім және инновация – қазақстан - 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары. Халықаралық ғылыми тәжірбиелік конференция материалдары. – Талдықорған, 2015.
 12. Қазақстан Республикасында баламалы энергетиканы қолданысқа енгізудің экологиялық – құқықтық мәселелері// // Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасы Конституциясы – қалыптасқан мемлекеттің басты заңы» атты халықар.ғыл.-тәжіриб.конф.жинағы. Астана, 2015.
 13. Энергияның экологиялық құқықтық реттеуде алатын орны мен мәні// // ҚазакҰУ-нің Хабаршысы. -2015. №3 (71).
 14. Правовое обеспечение альтернативной энергетики –ключевой фактор  энергетической безопасности РК// // «Қазіргі кезеңдегі  құқықтың, экономиканың және білімнің көкейтесті мәселелері: теория және тәжірибе» тақырыбындағы Үшінші сырттай халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары. -  Алматы, 2015
 15. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мен дамытуда аукциондық жүйені қолдануды құқықтық қамтамасыз етудің кейбір мәселелері// // материалы II международной научно – практической конференции «перспективы развития науки в современном мире»
 16. Правовые аспекты стандартизации возобновляемых источников энергии// //Заманауи сын – тегеуріндер мен қоғамның жаhандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті» тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция. – Талдықорған, 2016.
 17. Жаңартылатын энергия көздері ұғымы мен түрлерін анықтаудың құқықтық мәселелері// // ҚазакҰУ-нің Хабаршысы. -2016. - №4 (76) .
 18. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану мен дамытуды құқықтық реттеудің халықаралық тәжірибесі// // Қазақстан ғылымы мен өмірі. – 2016. - № 4 (39).
 19. Some ecological and legal aspects of using renewable energy in the Republic of Kazakhstan// //Актуальні питання державотворення в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції, присвяченої Дню науки юридичного факультету.– Київ, Т. 3.
 20. Энергетикалық қауіпсіздікті құқықтық реттеудің кейбір қырлары// //ҚазақҰУ-нің Хабаршысы. -2016, - №3 (79)
 21. Баламалы энергетиканы қолдану қағидаларының құқықтық мәселелері// // Қазақстан Республикасының Конституциясының 20 жылдығына арналған  «Сапарғалиев оқулары: Қазақстанда конституционализмнің қалыптасуы мен даму мәселелері» атты халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары. – Алматы, 
 22. The Legal Issues of the Economic Mechanism for Adopting and Developing Renewable Energy Sources in the Republic of Kazakhstan//  // International journal of environmental & science education. 2016, vol. 11, No. 18 (Scopus)
 23. ‘Legal and Economic Problems of the Governmental Regulation of Renewable Energy Sources Usage and Development in the Republic of Kazakhstan// // Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VII, Issue 6(20), Fall 2016. (Scopus)
 24. Қазақстан Республикасында баламалы энергетиканы қолдану мен дамытудағы мемлекеттік органдарының қызметін жетілдірудің құқықтық мәселелері// // ҚазакҰУ-нің Хабаршысы. -2016. - №4 (80) .
 25. Some legal issues of alternative energy source consumption in the transition to green economy: case of Kazakhstan// //4 th International conference: «Modern jurisprudence: legal thought and enforcement practice». – Sheffield, 2016.
 26. Жаңартылатын энергия көздерін қолдануды және дамытуды ынталандыру шараларының құқықтық мәселелері// // Сборник материалов международной научно- практической конференции «Потенциал молодежи в евразийской интеграции: -экономика, право, политика». – Алматы, 2017. Т.1.
 27. Urgent Issues of legal regulation of using renewable energy sources in agricultural  sector of the Republic of Kazakhstan// // Сборник материалов международной научно- практической конференции «Национальная безопасность в экологической сфере: проблемы теории и практики».  – Чебоксары, 2017
 28. Правовые аспекты обеспечения энергетической безопасности Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития// //Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы эколого-правового обеспечения развития энергетики Республики Казахстан». – Астана, 2017
 29. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды мен дамытуда аукциондық жүйені қолдануды құқықтық қамтамасыз етудің кейбір мәселелері// // материалы II международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки в современном мире». – Талдыкорган, 2017.   
 30. Ecological and legal problems of ensuring energy security in the republic of Kazakhstan//Monograph edited by A.Ye.Bekturganov. Almaty: ТОО «Издательство «Қазақ тілі», 2017 –   114 p. ISBN 978-601-7084-39-4
 31. Эколого-правовые проблемы обеспечения энергетической безопасности в Республике Казахстан//Монография под редакцией А.Е. Бектурганова. «Издательство «Қазақ тілі», Талдыкорган, 2017. – 145 с. ISBN 978-601-7084-38-7

1. 10.10.2018  по 15.10.2018. Повышение квалификации по теме: «Менеджмент в системе образовании: тенденции и качество». Учебный уентр «Global Professional development».

2. Государственно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации 05.04.2019 Б/н учебный центр TOO "Global
Professional Development