logo_zhsu

Уразымбетов Талгат Ертаргинович

Академическая степень:
Магистр юридических наук
Должность:
Старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин

Сведения о высшем образовании:

 

Учебное заведение: Талдыкорганский юридический институт ()

Специальность: Юриспруденция

Год окончания: 1995

Квалификация: специалист

 

Сведения об академической степени:

 

Учебное заведение: ЖГУ им.И.Жансугурова

Специальность: 6М030100 – Юриспруденция

Год окончания: 2011

Квалификация: магистр юридических наук

 1. 1.«17-19 ғасырлардағы Қазақстандағы сот шешендігі». «І.Жансүгіров тағлымы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция Талдықорған қаласы.2009 ж. 335-336 бб.        
 2. «Тергеу экспериментінің тәтижесін бағалаудың ерекшеліктері».     «Қазақстандық «Еуропаға жол»: экономика, білім және ғылым» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған қаласы. 28-29 қазан,2010 ж.2-бөлім.395-397 бб.
 3. «Тергеу экспериментінің процессуалдық нысаны мен тактикалық мазмұнының сәйкестігі». «Қазақстандық «Еуропаға жол»: экономика, білім және ғылым» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған қаласы. 28-29 қазан,2010 ж.2-бөлім.398-400 бб.           
 4. «Жемқорлық - жаhанға жайылған кесапат». І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «НҰР ОТАН» Халықтық-демократиялық партиясының Алматы обылыстық филиалы, «Жемқорлықтың алдын алу Қазақстан Республикасының тұрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ,-Талдықорған, 18.11. 2010 ж,- 236-238 бб.           
 5. «Сот экспериментінің тактикалық және психологиялық ерекшеліктері». І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «НҰР ОТАН» Халықтық-демократиялық партиясының Алматы обылыстық филиалы, «Жемқорлықтың алдын алу Қазақстан Республикасының тұрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ,-Талдықорған, 18.11. 2010 ж,- 238-244 бб.
 6. «Қол жазба сараптамасының даму кезеңдерінің ерекшеліктері».      І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің саяси, құқықтық, әлеуметтік-экономикалық қырлары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ, - Талдықорған, 12.10. 2011 ж,- 267-269 бб.
 7. «Сыбайлас жемқорлық халықты қанаудың көлеңкелі көрінісі».      І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің саяси, құқықтық, әлеуметтік-экономикалық қырлары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ,-Талдықорған, 12.10. 2011 ж,- 269-274 бб.
 8. «Объектілерді тануға ұсыну түсінігі және тактикасы».          І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ,- 3-бөлім Талдықорған, 19-20.10. 2012 ж,- 417-420 бб.
 9. «Қылмыстық құқық (жалпы бөлімі)» - оқу құралы. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Оқу-әдістемелік кеңесі және заң факультеті Ғылыми кеңесі баспаға шығаруға ұсынған. УДК 378 (075.8): 323 ББК 67.408, я 73 Б.37,ISBN 978-601-216-152-6.,№ 6 хаттама., Талдықорған: ЖМУ.2012-112 бет.
 10. «Необходимый и достаточный предел в использований следственного эксперимента в сборе, исследований  и оценки доказательств». Құрылтайшысы Д.А.Қонаев атындағы университет «Қазақстандық халықаралық құқық журналы»-Ғылыми-теориялық және ақпараттық-практикалық журнал, № 3., (47), Алматы-01.10.2012 ж. ,- 151-156 бб.        
 11. «Сараптама жүргізу әдістемесі шеңберіндегі сараптамалық эксперимент және тергеу экспериментінің байланысы».             Құрылтайшысы Д.А.Қонаев атындағы университет «Қазақстандық халықаралық құқық журналы»-Ғылыми-теориялық және ақпараттық-практикалық журнал, № 3., (47), Алматы-01.10.2012 ж. ,- 151-156 бб.   
 12. «Theoretical and legal fundamentals ofinvestigators activity».  Материали за 9 научна практична конференция. Ключови въпроси в съвременната наука. Том 13, Закон, С офия, «Бял ГРАД-Б» ООД – 2013. 17-25 април 2013 г. стр 36-42.       
 13. «Діни экстремизм мен терроризмнің қазіргі дәуірдегі қаупі».         «Жаhандандыру кезіндегі терроризм және діни экстремизмнің алдын алу мәселелері (құқықтық аспектілері мен тәжірибесі)», Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары . Талдықорған қаласы,-14.06.2013 ж. .221-225 бб.      
 14. «Өнер есебінде риториканың маңызды сипатттамасы».      Қоғамдық, әдеби, ұлттық тәлім-тәрбие газеті «Дүние  толқын». г.Алматы,- 05.05.2013 ж. № 5 (75), 7 бет.    
 15. Соттағы тіл мәдениеті мен сөз –сөйлеу шеберлігі «2050-Стратегиясын жүзеге асырудағы ҚР – ның қоршаған ортаны қорғау және ҚР-ның табиғи ресурстарды пайдалану заңнамасын жетілдіру мәселелері», Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. Талдықорған, 20 қыркүйек 2013 ж.
 16. Өнер ретіндегі риториканың маңызды сипаттамасы «Заңтану мәселелері: қазіргі жағдайы және жетілдіру жолдары», атты Р.Ж.Таужанованың 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 05 мамыр 2014 ж. Ө.А.Жодасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
 17. Қазақстанның жаңа  саяси бағыты       «Жетісу университеті», Алматы облыстық қоғамдық-саяси жастар газеті, № 9 (76) 1 мамыр 2014 ж. Уразымбетов Т.Е., Даулетұлы Е.
 18. «Қылмыстық ізге түсудің ұғымы» І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті қаржы-экономикалық факультеті. «Қазақстан жолы – 2050: жас ғалымның көзқарасы» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары 24-25 сәуір 2014 ж 
 19. Қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы      Әль-ФАРАБИ атындағы қазақ университеті. «ХАБАРШЫ» заң сериясы 1(65) 2013 ж. ӘОЖ 343.265. 86-92 бб.     
 20. «Принципы уголовного права и уголовного законодательства»   І.Жансүгіров  атындағы  Жетісу мемлекеттік университеті. «Жасүгіров тағылымдары» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция конференция  МАТЕРИАЛДАРЫ. 05-06.12.2014 ж. Талдықорған.          
 21. «Сот риторикасының негіздері»          Оқу құралы. Талдықорған ЖМУ баспасы 2014 ж. ISBN 978-601-216-276-9. УДК 347,9 (075,8), ББК 67,7 я 73.Д 87Е.Ш..Дүсіпов, Т.Е.Уразымбетов 
 22. «Алдын – ала тергеу ісін жүргізудің мазмұны» І.Жансүгіров  атындағы  Жетісу мемлекеттік университеті. «Вестник» журналы. Ақпан айы 2015 
 23. «Сот этикасының пайда болуы және құрылуы», ISBN 1813-1123, Научный журнал, «Вестник», Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова, 2015 г.
 24. «Жаңа ҚР әкімшілік кодексінде қарастырылған кәмелетке толмағандар арасында әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу», «ҚР – ның Конституциясы – Өркениетті Қазақстанның болашағы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Материалддары, 22-23 мамыр 2015 ж. Талдықорған.316-319 б.б. 
 25. «Заң тілінің стилистикалық біртектілігі және бейнелеу мүмкіншіліктері», Әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, ҚазҰУ Хабаршысы, Заң сериясы №1(77), Алматы «Қазақ университеті», 2016 ж.42-48 бб.
 1. 10.12.2010- 28.12.2010 - научная стажировка в Сибирском Федеральном Университете (г. Красноярск, Россия).