logo_zhsu

КАФЕДРА АГРОНОМИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Учебно-методическая деятельность

Преподавателями кафедры ведется работа по изданию необходимой учебно-методической документации, учебных и методических пособий на русском, казахском и английском языках.

В настоящее время кафедра разрабатывает и внедряет в учебный процесс электронные учебники, учебно-методические комплексы (ЭУМК), учебно-методические пособия и практикумы, учебные пособия для Вузов и школ.

 

Учебно-методические пособия, выпущенные в 2018-2019гг:

 

 1. Андасбаев Е.C., Әлімбеков Ж.С., Кенжебеков А.К., Қанағатов Ж.Ж. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік экологиялық бақылауды ұйымдастырудың әдістемелік негіздері:оқу-әдістемелік құралы. - Талдықорған: Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2017. -349 б.ISBN 978-601-216-366-7.
 2. М.Р. Турлыбекова, А.Ж. Рахымбеков. Тұрғындарды қорғаудың, төтенше жағдайлардың салдарларын жою принциптері мен әдістері. «TechSmit» баспасында басылымға дайындалды және басып шығарылды.ҚР, Алматы, Жетісу-2ш.ауд.
 3. А.Ж. Рахымбеков, И.Ж. Есенгабылов, Г.А. Сеитова. Электр энергиясын өндіру мәселелері. Программа для ЭВМ - электронное учебное пособие. Астана, № 5934 от 210.2019г.
 4. А.Ж. Рахымбеков, Р.А. Садуакасова, Г.С. Нурбосынова. Альтернативти энергия коздерин пайдалану. Программа для ЭВМ - электронное учебное пособие. Астана, № 4352 от 01.07.2019г.
 5. А.Ж. Рахымбеков, М.Р. Турлыбекова, Р.А. Садуакасова. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар. Программа для ЭВМ - электронное учебное пособие. Астана, № 2699 от 08.04.2019г.
 6. А.Ж. Рахымбеков. Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздер. Программа для ЭВМ - электронное учебное пособие. Астана, №1412 от 22.01.2019.

 

Учебные пособия, выпущенные в 2018-2019гг:

 

 1. Канагатов Ж.Ж., Әлімбеков Ж.С., Байеділов К.Е. Жетісудың табиғи қорларын оңтайлы пайдалану: оқу құралы. – Талдықорған: I. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2018. 235 б.
 2. А.С. Акмуллаева. Қолданбалы биология. ӘОЖ 573 (075), КБЖ 28.087я73, А37. Оқу құралы. Алматы:CyberSmith,2019.-188 б. ISBN 978-601-342-049-3
 3. А.С. Акмуллаева. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы. ӘОЖ 574 (075), КБЖ 28.080я73. А37, Оқу құралы.Алматы:CyberSmith,2019.-192 б. ISBN 978-601-342-048-6
 4. Ж.Ж. Қанағатов, Ж.С. Алимбеков, К.Е. Байедилов. Экологические проблемы использования природных ресурсов в Алматинской области. Издательский отдел Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова, 2019 г. 231 стр. ISBN 978-601-216-588-3.

  

Электронные учебники, выпущенные в 2019г:

 

 1. А.Ж. Рахымбеков М.Р. Турлыбекова Р.А. Садуакасова. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік №2699. 08.04. 2019ж
 2. А.Ж. Рахымбеков М.Р. Турлыбекова. Тұрғындарды қорғаудың, төтенше жағдайлардың салдарларын жою принциптері мен әдістері. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік №2587. 29.03. 2019ж.
 3. М.Р. Турлыбекова А.К. Бутенова. Құтқару техникасы және байланыс. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік №2994. 24.04. 2019ж.
 4. М.Р. Турлыбекова. Төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және теориялық негізі. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік №2987. 23.04. 2019ж.
 5. З.К. Канаева. «Менеджмент пен маркетингтегі экологиялық құқық негіздері». Элект. Оқу құралы- 2019. -152 б. Элект. Оқу құралы. ҚР авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы Куәлік, 13.03.2019. №2268
 6. З.К. Канаева, А.Т. Канаев. Экология. Элект. Оқу құралы- 2019. 136 б. ҚР авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы Куәлік, 05.2019.   №3706