Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Абдыкалиева Жупаргул Шайласовна

Абдыкалиева Жупаргул Шайласовна
Старший преподаватель кафедры учета и аудит Жетысуского Государственного Университета им. И.Жансугурова 
E-mail: zs.abdikalieva@gmail.com      
Ученая степень и звание: Магистр экономических наук, преподаватель, магистратура ЖГУ им. И. Жансугурова 
Читаемые курсы:  Финансовый учет и упарвленческий учет
Финансовый учет 1,2,  упаравленческий учет, налоговый учет, основы бухгалтерского учета
Достижения:  
4 – почетных грамот;
12 – сертификатов;
Научные публикации:

 1. «Жемқорлықтың алдын алу-Қазақстан  Республикасының түрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі» атты ) республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция.Талдықорған 2010 ж.
 2. Кәсіпорындағы өндірістік қорлардың  логистикалық есебінің ерекшеліетері
  О. Сүлейменов атындағы Қазақ ұлттық  аграрлық университеті. Ізденіс-журналы. №1. 2011ж.
 3. Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы мемлекеттің рөлі «Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау» Т. Рысқұлов атындағы КазЭУ-нің  республикалық оқу-әдістемелік конференция.2011ж.
 4. Ауыл шаруашылығы кәсіпорынның пайдалылығын арттыру жолдары
  «Қазіргі заманғы экономиканың, есептің, аудиттің және мамандарды дайындау жүйесінің инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы. Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 2011 ж.
 5. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы кешендерінде бухгалтерлік есепті жетілдіру жолдарының негізгі аспектілері . «Қазіргі заманғы экономиканың, есептің, аудиттің және мамандарды дайындау жүйесінің инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы. Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 2011ж.
 6. «Қазақстан Республикасындағы шағын бизнестегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктері мен даму перспективалары» Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы. Халықаралық халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған 19-20 қазан 2012 ж.
 7. «Автоматизация и калькулирования себестоимости продукции». V  Международная заочная научно-практическая конференция « Современные прблемы социально-гуманитарных и юридических дисциплин: вклад молодых  ученых в развитие науки» Сборник материалов конференции. Россия. г. Краснодар.- 2012г. 
 8. Investigating of the using of new computer technologies based on mathematical economic models of property valuations Life Science Journal, 2014. - №11(7s). - Р.268-272 (ISSN:1097-8135) 
 9. Сравнительная характеристика систем управленческого и финансового учета. Международная научно-практическая конференция г. Прага 2014г. С. 123-126
 10. Современный уровень и перспективы развития управленческого учета. «Conduct of modern science - 2014» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Ұлыбритания, 103-105 беттер
 11. «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған өндірістік іс-тәжірибені жүргізу және ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ Қаржы-экономикалық факультеті. Талдықорған.- 2012ж.
 12. «Есеп және аудит» мамандығына арналған курстық жұмысты орындау тәртібіне әдістемелік нұсқаулар. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ Қаржы-экономикалық факультеті. Талдықорған.- 2012ж.
 13. Автоматизация учета затрат калькулирования себестоимости продукции. ҚР Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы. Ізденіс-журналы. №1. 2013ж.

 14. Маркетингтик логистика оқу құралы. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған - 2013ж.
 15. Особенности формирования себестотоимости в сельскохозяйственной отрасли. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған - 2013ж.
 16. Управление дебиторской задолжностью и кредитная политика. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ в экономикеи управлении: НОВЫЙ ВЗГЛЯД. Новосибирск 2013.
 17. Управление затратами и расчет себестоимости продукции в Казахстане. Материалы IX Международная научно-практическая конференция. Прага 2013.
 18. Учет логистических затрат. Материалы IX Международная научно-практическая конференция. Прага 2013.
 19. «БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП» Курсы бойынша терминологиялық анықтама-сөздік. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған - 2015ж.
Поделиться новостью