Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Оразбекулы Бахыт

Оразбекулы Бахыт
Доцент кафедры учета и аудита
E-mail : bahito47@bk.ru, b.orazbekuly@gmail.com
Учёная степень, учёное звание  кандидат экономических наук, доцент
Научные интересы (область исследования и т.д.) Тема  кандидатской  диссертации Повышение эффективности использования совокупного труда в табаководстве в условичях индустриализации производства 1984 г. (шифр специальности) 08.00.05
Читаемые курсы: Бухгалтерский учет, Управленческий учет
Достижения: Медаль имени Ы.Алтынсарина (17.12.1992 г.), Лучший Преподаватель ВУЗа 2010 года


Научные публикации:

 

 1. Оразбекұлы Б. Брокерлік және дирлерлік ұйымдардың есебі// М. Тынышбаев атын. Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының хабаршысы №1 (62) 2010 ж. 222-230 бет.
 2. Оразбекулы Б. Структура и участники рынка ценных бумаг// АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, Х Всероссийская научно-практическая конференция. Сборник статей. г.Пенза, 2010, 67-72 с 
 3. Оразбекұлы Б. Инфрақұрылымдық қор нарығының дамуының басты үрдісі// М. Тынышбаев атын. Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының хабаршысы №4 (71) 2011 ж. 121-127 бет.
 4. Оразбекұлы Б.Участники рынка ценных бумаг//І. Жансүгіров ат. Жетісу мемлекеттік университеті, «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ» Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция материалы, 18-19 мамыр,2011 ж. 370-374 стр.
 5. Оразбекұлы Б. Бағалы қағаздар нарығының кәсіптік қатысушылары// І. Жансүгіров ат. Жетісу мемлекеттік университеті, «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселері мен перспективасы» Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция материалы, 2012 ж. 3-бөлім, 181-185 бет.
 6. Оразбекұлы Б.Сущность финансового анализа// І. Жансүгіров ат. Жетісу мемлекеттік университеті, «Білім-ғылым-қоғам: өзараықпалдастық мәселері мен перспективалары» Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция материалы, 2-бөлім, Талдықорған,2013 ж. 401-404 бет.
 7. Оразбекұлы Б. «Автоматизация и совершенствование организации бухгалтерского учета в некоммерческой организации» // І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ №1,2013.
 8. [Baydybekova S.K.,Orazbekuli B.,Adamov A.A.,Turysbekova R.K.,Tolegenova A.D.,Gadzhiev F.A.,Assanova J.I.The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern   computer   technologies.Life Sci   J 2014;11(7s):268-272]       (ISSN:1097-8135).http://www.lifesciencesite.com.55
 9. Оразбекулы Б., Ким М.В.Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности государственных учреждений вКазахстане. ISSN 2072-0297 Молодой учёный Ежемесячный научный журналNo 7 (66) / 2014, г. Казань. 391 стр.
 10. Оразбекұлы Б., Мүсірәлі Мирас, Қор нарығы құрылымының мәні және оның экономикадағы рөлі. MATERIALS OF THE XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ”AREAS OF SCIENTIFIC THOUGHT – 2014/2015” December 30, 2014-Januar 7, 2015 Volume Economic science, 31 бет. Sheffield SCIENCE AND EDUCATION LTD 2014/2015.
 11. Оразбекұлы Б.ҚАРЖЫЛЫҚ САЛЫМДАРЫНЫҢ ЕСЕБІ // І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ №4, Талдықорған, 2014 ж. 175-180 беттер.
 12. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП ПЕН ЕСЕПКЕРЛІКТІҢ ПЕРСПЕКТИВТІК сұрақтары: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2012, 40 бет, 2,6 б.т.
 13. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ НЕГІЗДЕРІ МЕН ӘДІСНАМАСЫ: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2012, 40 бет, 2,6 б.т.
 14. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП, ТАЛДАУ ЖӘНЕ АУДИТ: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2012, 40 бет, 2,6 б.т.
 15. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОР, ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ, САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯЛАРЫ: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2015, 197 бет, 12,4 б.т.
 16. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ НЕГІЗДЕРІ: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2012, 417 бет, 26,1 б.т. 
 17. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ// І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ Талдықорған, №4,2015 ж. 175-180 беттер.
 18. Оразбекұлы Б. АҚША НАРЫҒЫНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ //Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен 2015 жылдың 23-24 қазан аралығында «Ғылым, білім және инновациялар  -  «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 2-бөлім, Талдықорған,2015 ж. 111-113 беттер.
 19. Оразбекұлы Б. Қор құндылықтарының бағамдық бағасын қалыптастыру // Евразийское сообщество,№4(68),2009
 20. Тәуелді шаруашылық серіктестіктердің инвестициялық есебі // Ізденістер,нәтижелер, ғылыми журнал, №1(045),2010 
 21. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ // Саясат Policy, №10(171), 2009
 22. Қор биржасындағы операциялардың бағыттары мен тәуекелділігі// ҚазЭУ хабаршысы, №6, 2009
 23. Жеңілдікпен және сыйақымен шығарылған облигациялар есебі // ҚазЭУ хабаршысы, №5, 2009
 24. Оразбекұлы Б. Учет облигаций выпущенных по рыночной ставке // Veda a vznik-2014, ХХ Международная научно-практическая конференция,2014
Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.