Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

.

.Аликенова Кульпан Нургазиевна
Доцент кафедры философии и политологии
E-mail: k-alikenova@mail.ru
kn.ajikenova@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент,научная школа: соискатель КазНУ им. аль-Фараби (2002-2007),защита диссертации КазНУ им. аль-Фараби2007г.
Научные интересы: Особенности вестернизации традиционной культуры казахов. 24.00.01 – теория и история культуры
Читаемые курсы: История и философия науки, философия, культурология, политология
Достижения: - Нагрудный знак «Ы.АЛТЫНСАРИН» 01.09. 2010 г.
«За вклад в разитие образования в ВУЗ-е и образования и воспитания молодежи» почетная грамота акима города Талдыкорган (2012);
Научные публикации: 

1) ҒЫЛЫМ ТАРИХЫ МЕН ФИЛОСОФИЯСЫ // Оқу құралы // І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ. Талдықорған, 2012.
2) Синергетика ұғымының философиялық мәні // І.Жансүгіров атындағы ЖМУ 40 жылдығына арнайы «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» Халықаралық ғылыми–тәжірибиелік конференция материалдары Талдықорған: І. Жансүгіров ат. ЖМУ, 2012
3) Түркі менталитетінің аясындағы қазақ мәдениетінің ерекшеліктері оқу-әдістемелік журнал. «Түркілердің әлемдік өркениетке қосқан үлесі» Халықаралық ғылыми конференция материалдары.- Алматы, 17 қазан 2012ж. – 46-52 бб.
4) Қазіргі өркениеттегі жаңа білімнің философиялық мәні. //Қазіргі әлемдегі философия: даму стратегиялары.ІҚазақстандық философиялық Конгресс материалдары. Алматы, 27-28 қыркүйек 2013 ж.686-693 бб.
5) «Дінтану» мамандығының қажеттілігі туралы // І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2013. – №2. – 138-140 бб.
6) The phenomenon of Tengri and tengrianism in a world view of Kazakh people // Bulletin Kazakh Abylaikhan University of International Relations and World Languages. №4 (14) 2013, Алматы
7) Westernization as a Cultural Phenomenon // International Conference on Business Strategy and Social Sciences 16-17 August, 2014, Pearl International Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
8) «Методология правового знания по регулированию трудоустройства молодежи»- статья // «Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан - 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған: І., 2014. – 24-25 қазан. – 60-62 бб.
9) «Вестернизация және қазақ мәдени феномені»- монография. – Талдықорған, 2014. 13 б.т.
10) Contrіbution to World Culture and Hіstory, Outstandіng Kazakh Scіentіst Chokan Valіhanov// IMPACT FACTOR Journal Information INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING AND DEVELOPMENT (IJETED) Issue 5, Vol.1 (Dec.-Jan 2015)

11) Нормы права и принцип морального закона // "Конституция республики Казахстан в контексте будущего Казахстан" г.Талдыкорган. 2015

12) Ғылымның көзқарастық бағдарлары// "ҚАЗАСТАН ҒЫЛЫМЫ ТАРИХЫ: ТҰЛҒАЛАР МЕН ПРОБЛЕМАЛАР "Талдықорған, 2015 

13) ЭТНОСАРАЛЫҚ КЕЛІСІМНІҢ МӘДЕНИ-ӨРКЕНИЕТТІК КОНТЕКСТІ // ВЕСТНИК КАЗНУ, АЛМАТЫ 2015

14) Монография. Вестернизация және қазақ мәдени феномені // Талдықорған, 2015 

15) Contrіbution to World Culture and Hіstory, Outstandіng KazakhScіentіst Chokan Valіhanov

16) Complete Abstract Book-ICBSSS Malaysia. 2014

17) Онтологичесукие основания гуманитарного и правового знания // Материалы международной научно-практической конференции «Образование - наука - общество: проблемы и перспективы взаймодействия». Талдыкорган 2013.

18) Экономикалық өрлеу жолындағы мифтер // философия ғылымдарының докторы, профессор Аманжол Қасабектің 70- жылдық мерейтойына арналған «Тұлғалық шығармашылықтың әлеуметтік, тарихи және дүниетанымдық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. 6 сәуір 2013 жыл.

19) Мәдениет философиясындағы дәстүрлілік // Талдықорған 2008.

20) Философская сущность нового знания в современной цивилизации // Программа I Казахстанского философского конгресса. Алматы 2013.

21) Феномен тенгри и тенгрианство в мировозрении казахов // программа международной научно-технической конференции «ҚАЗАҚТАНУ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯ». Аматы 2013.

22) Тіл философиясының ғылыми түсінігі // Материалы международной научно-практической конференции «Наука, образование инновация - факторы реализации стратегии «Казахстан - 2050». Талдыкорган 2015.

23) Мəдениеттер тоғысуы жəне мультимəдениет // ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ ҚОҒАМДЫ БІРІКТІРУДЕГІ РӨЛІ - Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ. 8 сəуір 2015 жыл. 

 

 

 

.Бельгибеков Ербосын Сырдарбекович
Ст.преподаватель кафедры философии и политологии
E-mail: belgibekob@gmail.com
Читаемые курсы: основы права

 

 

 


Научные публикации:

 1. «Сыбайлас жемқорлық – қоғамды ірітетін дерт». І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «Қазақстандық еуропаға жол»: экономика, білім және ғылым 2010 ж. 242-247 бб.
 2. «Жоғарғы оқу орнында жемқорлыққа жол жоқ». І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «Жемқорлықтың алдын алу- ҚР –ның тұрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі»: 2010 ж. 85-87 бб.
 3. Ұйымдасқан қылмыстылықпен күресу мәселелері. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «Сыбайлас жемқорлық күрес жүргізудің саяси,құқықтық, әлеуметтік-экономикалы қырлары және кәсіпкерлікті қорғау»атты Республикалық ғылыми-тәжрибелік конференция: 2011ж.12- қазан
 4. Қылмыстық ниет туралы әртүрлі теориялық көзқарастар және оның мәні. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы. Халықаралық ғылыми- тәжрибелік конференция, 2012 ж. 19-20 қазан.
 5. Қазақстан республикасының қауіпсіздігін жедел- іздестіру қызметі арқылы құқықтық қорғау. Алматы облысы әкімшілігі, ЖМУ «Жаhандандыру кезіндегі терроризм және діни экстремизмнің алдын алу мәселелері) Республикалық ғылыми-тәжрибелік конференция, июнь 2013 ж.
 6. Ұйымдасқан қылмыстылықтың кәзіргі таңдағы көрінісі. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, КазҰУ Хабаршысы, Заң сериясы номері-3(63) Алматы, Қазақ университеті, 2012 ж.
 7. Topical Issues of Providing Legal Protection of Interests Of the Personality in the Republic of Kazakhstan ( Life Science Jourral- 20137-N(3)7- P.2247-22527. Публикации в научном журнале, входящем в международные информационные ресурсы Web of Knowl-Edge ( Thoson Reuters, США) и базу данных Scopus( ElseVier, Нидерланды). 2013ж. 10(3) Life Science Journa 2247-2252бб.
 8. «Жедел- іздестіру қызметінің негіздері», оқу құралы-2013г. ISBN 978-601-216-202-8, 267 бет.
 9. «Криминалистика мен қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі» , оқу құралы -2013 г. ISBN 978-601-216-204-2, 100 бет.
 10. «Сот сараптамасы мен сот медицинасы және психиатриясы» оқу құралы-2013 г. ISBN 978-601-216-203-5, 86 бет

Сертификаты 

 

 

. Берикова Айган  Калиевна
доцент кафедры философии и политологии
E-mail: aganymberikova@mail.ru
ak.berikova@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент,научная школа: аспирант ЖГУ им. И.Жансугурова (1997-2000),защита диссертации Институт философии и политологии МОН РК 2010г.
Научные интересы: Справедливость как социально-нравственная проблема, социальная философия, социальная стратификация, этика
Читаемые курсы: философия,социология
Научные публикации:

 1. Философская концептуализация идеи справедливости //Поиск, 2009. №2. С.139-142
 2. Социальная стратификация казахстанского общества//Материалы IIIОбщероссийской научно-практической конференции.Вып.1.Красноярск: Научно-инновационный центр, 2011г. С.264-266.
 3. К вопросу об индустриально-инновационном развитии страны//Вестник ЖГУ. 2011г. №1. С. 30-33.
 4. О природе коррупции //Материалы Республиканской научно-практической конференции.Талдыкорган. 2011. С.67-73.
 5. Справедливость (социально-философский анализ)Талдыкорган, 2011.115c.
 6. О псевдорелигиозности в современных условиях Вестник ЖГУ, №4, 2011.С.96-98
 7. Духовность (социально-философский анализ)//Материалы международной научно-практической конференции. Талдыкорган, II часть, 2012. С.214-217.
 8. Рухани құндылықтардың қалыптасуында дәстүрлі діндердің рөлі туралы//Халықаралық ғылыми-тәжіребелік конференцияныңматериалдары.Талдықорған, 06 сәуір 2013 ж. 82-85б.
 9. Қоғамдағы діни ахуал//Республикалық ғылыми-тәжіребелік конференцияныңматериалдары.Талдықорған, 14 маусым 2013 ж. 71-74б.
 10. Понятие справедливости в социально-этической концепции//аль-ФарабиI Халықаралық Фараби форумының материалдары. Алматы, 02-12 сәуір 2014 ж. 235-239б.
 11. Қазақ менталитетін әлеуметтік-философиялық тұрғыдан қарастыру // Материалы международной научно-практической конференции. Талдыкорган, III часть, 2015. С.127-130.

Сертификаты

2012

2013

2015

 

 

.Енсеева Венера Турсынакыновна
магистр социологических наук
E-mail: vensulu@mail.ru
Ученая степень и звание: магистр социологических наук, защита магистерской диссертации КазНУ им. аль-Фараби2005г.
Научные интересы: Социальная структура общества, политичсекая социология
Читаемые курсы:Социология, политология
Научные публикации:

1) ЖМУ-дің 40 жылдығына орай өткізілген. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған 2012 ж. «Саясат субъектілері»
2) «Тұлғалық шығармашылықтың әлеуметтік, тарихи және дүниетанымдық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Сәуірдің 6-сы, 2013 жыл Талдықорған қаласы. «Индустриялық және постиндустриялық қоғам: еңбектің өрлеуі мен құлдырауы».
3) «Жаһандану кезіндегі терроризм және экстремизмнің алдын алу мәселелері (құқықтық аспектілері мен тәжірибесі)» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 14 маусым, Талдықорған 2013 жыл. «Қазіргі Қазақстанның діни ахуалы»
4) «Діннің әлеуметтік мәні. Э.Дюркгейм «діни өмірдің қарапайым формалары» Вестник КазНУ №2 (49), 2014, стр 154-160
5) «Әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі әдісінің бірі- үй шаруашылығы» II форум молодых социологов Казахстана (в рамках V Конгресса социологов Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050: социальное развитие общества» и V Конгресса социологов тюркоязычных стран «Национальные стратегии развития тюркоязычных стран») Алматы 2014 стр.111-120
6) «Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың арасындағы қарым-қатынастарға әлеуметтік талдау» Астанинский социологический форум, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. 28 ноября 2014 года, г. Астана.

7) INTERNATIONAL IMPACT FACTOR Journal Information

INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINERING AND DEVELOPMENT (IJETED)

ISSN (Electronic): 2249-6149 (Dec.Jjan 2015)

International Impact Factor: 2.87 (Included in master list 2013)

Periodicity/Number of Issues in a year: 6

Language in which Published: English. “Contribution to World Culture and History, Outstanding Kazahk Scientist Chokan Valihanov”.

8) «Қазақ менталитетін әлеуметтік-философиялық тұрғыдан қарастыру». «Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжирібелік конференция материалдары. Талдықорған ЖМУ 2015 ж.

9) «Саясат субъектілері – саясат элементінің бірі ретінде». «Қазақстан Республикасының Конституциясы – өркениетті Қазақстанның болашағы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған ЖМУ 2015 ж.

10) «Қазақстанның стратификациялық дамуының жаңа тенденциялары». «Қазақстан ғылымы тарихы: тұлғалар мен проблемалар» атты ғылыми семинар материалдарының жинағы. Талдықорған 2015 ж.

 

Сертификаты 

 

2013

2015

 

.Игенбай Айдос Назкенулы
преподаватель кафедры философии и политологии
E-mail: aidos.i88@mail.ru
Ученая степень и звание: магистр социологических наук, преподаватель, научная школа: магистратура КазНУ им. аль-Фараби(2012)
Научные интересы: Профессиональная ориентация молодежи, социальный аспект.
Читаемые курсы:Социология, политология

 

Научные публикации:

1) «Еңбек нарығындарды жұмыспен қамту» Қазіргі қазақстандағы иновациялық даму және ғылымның қажеттілігі IV Халықаралық ғылыми конференция
2) «Ауыл жастарының кәсіби әлеуметтенуі» Жастар ғылымда-2011 IV Халықаралық форум
3) «Қазіргі жастардың еңбек нарығын реттеудің әлеуметтік механизімдері» Иновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане V Междунородная научная конференция
4) «Салт-дәстүр әлеуметтік институт ретінде» Инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане
VIIМеждународная научная конференция
5) «Діннің әлеуметтік мәні. Э.Дюркгейм «діни өмірдің қарапайым формалары» Вестник КазНУ №2 (49), 2014, стр 154-160
6) «Әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі әдісінің бірі- үй шаруашылығы» II форум молодых социологов Казахстана (в рамках V Конгресса социологов Казахстана «Статегия «Казахстан – 2050: социальное развитие общества» и V Конгресса социологов тюркоязычных стран «Национальные стратегии развития тюркоязычных стран») Алматы 2014 стр.111-120
7) «Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың арасындағы қарым-қатынастарға әлеуметтік талдау» Астанинский социологический форум,посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. 28 ноября 2014 года,г. Астана.

8) «Қазақ халқының үй шаруашылығының кірісі мен шығысына әлеуметтанулық талдау» - «Қазақ мемлекеттілігі:кеше,бүгін,ертең» ғылыми-практикалық конференция,Талдықорған,2015,с.72-78

 

 

Сертификаты 

2013

2014

2015

 

 

.Калханова Альфия Нуркасовна
Заведующая кафедрой философии и политологии
E-mail: k.alfia - 68@mail.ru
an.kalhanova@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент,научная школа: аспирантура КазНУ им. аль-Фараби (2001-2004), защита диссертации (2010)
Научные интересы: Государственно-политическая идеология в Казахстане
Читаемые курсы: политология, социология, основы права
Достижения: грамота акима Алматинской области, грамота ректора ЖГУ им. И. Жансугурова Бектурганова А. Е.; повышение квалификации в Чехии, г. Прага, центр повышения квалификации EURASS (2013)
Научные публикации:

1) Национальная интеллигенция и «красный террор» Материалы международной научной конференции «Историческая наука Казахстана: актуальные проблемы, достижения и перспективы». Бекмахановские чтения. Алматы 2010;

2) Казахстан и мировой опыт партийно-политической системы Материалы международной научной конференции. Алматы 2010;

3)Анализ лучших практик международного опыта в сфере борьбы с коррупцией. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Политические, правовые и социально-экономические аспекты борьбы с коррупцией». Талдыкорган, 2011.

4) Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции. Материалы международного обучающего семинара «Международная аккредитация: проблемы и перспективы». Талдыкорган, 2011.

5) Современные тенденции в идеологии РК. Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в евразийском пространстве». Талдыкорган, 2012;

6) Роль первого Президента страны в создании новой государственной идеологии. Международный форум Первые Назарбаевские чтения «Новый Казахстан в новом мире». Астана, 2012;

7)Новая гоударственная идеология в свете стратегии «Казахстан - 2050». Материалы Республиканского Конгресса политологов. Астана, апрель 2014;

8) Стратегия «Казахстан 2050-новые возможности политического продвижения женщин». Научный журнал «Futurum», Чехия, Прага, 2014;

9)Миролюбивая политика Президента РК и ее роль в формировании государственной идеологии. Межд.форум «Ученые Центральной Азии за » Астана, 24 ноября 2014;

10)Contrіbution to World Culture and Hіstory, Outstandіng Kazakh Scіentіst Chokan Valіhanov, International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development Issue 5, Vol.1 (Dec.-Jan 2015) Available online on http://www.rspublication.com/ijeted/ijeted_index.htm ISSN 2249-6149

11)INTERNATIONAL IMPACT FACTOR Journal Information

INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINERING AND DEVELOPMENT (IJETED)

ISSN (Electronic): 2249-6149 (Dec.Jjan 2015)

International Impact Factor: 2.87 (Included in master list 2013)

Periodicity/Number of Issues in a year: 6

Language in which Published: English. “Contribution to World Culture and History, Outstanding Kazahk Scientist Chokan Valihanov”.

12) Мәдени мұраның құндылық құндылық табиғатын философиялық тұрғыдан талдау. «Қазақстан Республикасының Конституциясы – өркениетті Қазақстанның болашағы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған ЖМУ 2015 ж.

13) «Основы политологии». Учебное пособие., Талдыкорган 2012г.

14) Становление государственно-политической идеологии в Казахстане (исторический анализ) Монография., Талдыкорган 2014г.

 

 

Сертификаты 

2012

2013

2014

2015 

 

 

.Нурбосынова Лаура Сакеновна
Доцент кафедры философии и политологии
E-mail: 73256@inbox.ru
ls.nurbosinova@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент,научная школа: аспирант ЖГУ им. И.Жансугурова (1998-2001),защита диссертации КазНУ им. аль-Фараби 2003г.
Научные интересы: Философский генезис и понятие смысла жизни: социально-философский анализ 09.00.11 – социальная философия
Читаемые курсы: философия, культурология, политология
Научные публикации:

1. Человек как социально-этическая проблема. Материалы международной научно-практической конференции «Семья в современном обществе: состояние и перспективы». С.121-123.
2. Смысл жизни: философский анализ. Научный журнал «КРЕДО».№4. СПб., 2007. С.261-272.
3. Человек и общество: дилемма современного развития. Научный журнал «КРЕДО».№1. СПб., 2008. С.219-231
4. Смысл как философская проблема. Поиск, № 3, 2009. 123-126с.
5. Интегративное понятие духовности. Региональная научно-практическая конференция «Религия и менталитет: вчера, сегодня, завтра». Декабрь2012
6. Проблема человека в условиях развития казахстанского общества. Международная научно-практическая конференция «Проблемы и песпективы интеграции науки и образования в евразийском пространстве». Талдыкорган, 2012
7. Совершенствование жизненных смыслов как залог процветания независимого Казахстана. Международная научно-практическая конференция в рамках проекта Қазақ елі – Жерұйық. Алматы,2011
8. Проблема человека в философском творчестве Абая. Международная научно-практическая конференция «Социально-исторические и мировоззренческие проблемы личностного творчества». Талдыкорган 2013.
9. Свобода как неотъемлемый фактор реализации человека на путях преодоления экстремизма и терроризма. Международная научно-практическая конференция «Проблемы противодействия терроризма и религиозного экстремизма в условиях глобализации». Талдыкорган, 2013
10. Проблема сущности человека, смысла его бытия в казахской социально-философской мысли.Теоретический журнал «new CREDO» №2(74).СПб,2013
11. Человек, смысл его существования как основа казахской философии. Теоретический журнал «new CREDO» №3(75).Т.1.СПб,2013

12. Традиционные уклады бытия как основа,фундамент смысла. междунароная научно-практическая конференция «Наука,образования и инновации-факторы реализации Стратегии «Казахстан-2050»,Талдыкорган 2015.

 

 

Сертификаты 

2014 

 

 

.Рахипова Сайра Касымовна
Доцент кафедры философии и политологии
E-mail: Sayra.76@mail.ru
sk.rahipova@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент,научная школа: соискатель КазНУ им. аль-Фараби (2007-2010),защита диссертации КазНУ им. аль-Фараби2010г.
Научные интересы: Культурное наследие историкоө-философские аспекты 09.00.03 - история философии
Читаемые курсы: Философия, культурология, политология
Научные публикации: 1) Жаһандану және тәуелсіз қазақстаның даму үрдістері. Республиканская научно-практическая конференция «Политические, правовые и социально-экономические аспекты борьбы с коррупцией». 12 октября 2011г
2)«Мәдени мұра» категориясын талдау.КазҰУ Хабаршысы № 3 (1)6 2012 ж.
3) «Мәдени мұраның аксиологиялық мәні». Ізденіс, № 3(2)6 2012 г
4) «Этнические особенности казахов в эпоху глобализации». ЖМУ Халықаралық конференция октябрь 2013г
5)« Аксиологические основания культурного наследия казахов» Білім-Ғылым-қоғам:өзаралықықпалдастық мәселелері мен перспективалары.Халықаралық онференция. Талдықоған 2013 – 3 б.

5) Этнокультурные ценности в современной глобализации//Материалы Международной научно-практической конференции//Талдыкорган 2012

6) « Жаһандану жағдайындағы саяси үдерістерді металдық астарының өзгеруі» Жаһандандыру кезіндегі терроризм және діни экстремизмнің алдын алу мәселелері. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықоған 2013– 60-62 бб.
7) «Мәдени мұраның қалыптасуы мен таралуының негізгі факторлары»Тұлғалық шығармашылықтың әлеуметтік, тарихи және дүниетанымдық мәселелері. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықоған 2013. – 62-67 бб.
8) «Мәдени мұраның құндылық маңызы» мақала Наука в Казахстане № 4, 2014.– 17-20 бб.
9) «Проблемы этнической идентификации в контексте глобализации» КазҰУ Хабаршысы №4, 2014.
10) «Мәдени мұра тарихи-философиялық зертеулердың нысаны ретінде». Монография, Талдыкорған 2015.

11) «Қазақ менталитетін әлеуметтік-философиялық тұрғыдан қарастыру» - междунароная научно-практическая конференция «наука, образование и инновации-факторы реализации Стратегии «Казахстан-2050»,Талдыкорган,2015

12) «Мәдени мұраның құндылық табиғатын философиялық тұрғыдан талдау» - «ҚР-ның Конституциясы-өркениетті Қазақстанның болашағы» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция,Талдықорған,2015,с.143-145

13) «Contribution to World Culture and History,Outstanding Kazakh Scientist Chokan Valihanov» - INTERNATIONAL JOURNAL,Issue 5,Vol.l(Dec.-Jan 2015) ISSN 2249-6149

 

Сертификаты 

2012

2013

 

Тлеуов Ерлан Базарбаевич

 

. Тлеуов Ерлан Базарбаевич
Ст.преподаватель кафедры Начальной военной подготовки
E-mail: tleuov.e @mail.ru
te.bazarbaevich @gmail.com
Ученая степень и звание: Присуждена академическая степень магистр педагогических наук
Научные интересы: Формирование воинской дисциплины через Уставы Вооруженных Сил Республики Казахстан
Читаемые курсы: Строевая подготовка, Общевойнсковой устав ВСРК, Огневая подготовка
Достижения: - Грамота за отличную подготовку команды университета активное участие в V Республиканской олемпиаде по начальной военной подготовке
Научные публикации:
1) «Дене тәрбиесі көлеміндегі білім үрдісінің бүгінгі талап денгейінде дәлелдеу мүмкіншілігі» Дене тәрбиесінің жаршысы 2012ж
2) «Білімгерлерге патриоттық тәрбие беру» «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Талдықорған 2012ж
3) «Қазақстан тарихында дене тәрбиесі пәнінің алатын орны әрі оны тәрбие үрдісіндегі құралы ретінде қарастыру» «Йнновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 24-25 Қаңтар 2012ж
4) «Оқу үрдісінде бастапқы әскери дайындық пәнін ұйымдастырып өткізудің маңыздылығы» «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (15-16 наурыз 2013жыл)
5) «Уставы вооруженных сил Республики Казахстан как средство формирования войнской дисциплины» «Ғылым білім және инновация-«Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары 24-25 қазан 2014жыл
6) «Жүйке жүйесі мен жүйке-бұлшық ет жүйесінің қызметтік қабілеттілігін тексеру әдістері» №4 «Вестник ЖГУ» 2015г
7) «Бастапқы әскери дайындық пәні сабақтарында оқытудың жаңа технологияларын пайдаланудың мүмкідіктері» №4 «Вестник ЖГУ» 2015г

 

Поделиться новостью