Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

.

.Абдыкалиева Жупаргул Шайласовна
Старший преподаватель кафедры учета и аудит Жетысуского Государственного Университета им. И.Жансугурова 
E-mail: zs.abdikalieva@gmail.com      
Ученая степень и звание: Магистр экономических наук, преподаватель, магистратура ЖГУ им. И. Жансугурова 
Читаемые курсы:  Финансовый учет и упарвленческий учет
Финансовый учет 1,2,  упаравленческий учет, налоговый учет, основы бухгалтерского учета
Достижения:  
4 – почетных грамот;
12 – сертификатов;
Научные публикации:

 1. «Жемқорлықтың алдын алу-Қазақстан  Республикасының түрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі» атты ) республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция.Талдықорған 2010 ж.
 2. Кәсіпорындағы өндірістік қорлардың  логистикалық есебінің ерекшеліетері
  О. Сүлейменов атындағы Қазақ ұлттық  аграрлық университеті. Ізденіс-журналы. №1. 2011ж.
 3. Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы мемлекеттің рөлі «Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау» Т. Рысқұлов атындағы КазЭУ-нің  республикалық оқу-әдістемелік конференция.2011ж.
 4. Ауыл шаруашылығы кәсіпорынның пайдалылығын арттыру жолдары
  «Қазіргі заманғы экономиканың, есептің, аудиттің және мамандарды дайындау жүйесінің инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы. Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 2011 ж.
 5. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы кешендерінде бухгалтерлік есепті жетілдіру жолдарының негізгі аспектілері . «Қазіргі заманғы экономиканың, есептің, аудиттің және мамандарды дайындау жүйесінің инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы. Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 2011ж.
 6. «Қазақстан Республикасындағы шағын бизнестегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктері мен даму перспективалары» Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы. Халықаралық халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған 19-20 қазан 2012 ж.
 7. «Автоматизация и калькулирования себестоимости продукции». V  Международная заочная научно-практическая конференция « Современные прблемы социально-гуманитарных и юридических дисциплин: вклад молодых  ученых в развитие науки» Сборник материалов конференции. Россия. г. Краснодар.- 2012г. 
 8. Investigating of the using of new computer technologies based on mathematical economic models of property valuations Life Science Journal, 2014. - №11(7s). - Р.268-272 (ISSN:1097-8135) 
 9. Сравнительная характеристика систем управленческого и финансового учета. Международная научно-практическая конференция г. Прага 2014г. С. 123-126
 10. Современный уровень и перспективы развития управленческого учета. «Conduct of modern science - 2014» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Ұлыбритания, 103-105 беттер
 11. «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған өндірістік іс-тәжірибені жүргізу және ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ Қаржы-экономикалық факультеті. Талдықорған.- 2012ж.
 12. «Есеп және аудит» мамандығына арналған курстық жұмысты орындау тәртібіне әдістемелік нұсқаулар. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ Қаржы-экономикалық факультеті. Талдықорған.- 2012ж.
 13. Автоматизация учета затрат калькулирования себестоимости продукции. ҚР Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы. Ізденіс-журналы. №1. 2013ж.

 14. Маркетингтик логистика оқу құралы. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған - 2013ж.
 15. Особенности формирования себестотоимости в сельскохозяйственной отрасли. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған - 2013ж.
 16. Управление дебиторской задолжностью и кредитная политика. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ в экономикеи управлении: НОВЫЙ ВЗГЛЯД. Новосибирск 2013.
 17. Управление затратами и расчет себестоимости продукции в Казахстане. Материалы IX Международная научно-практическая конференция. Прага 2013.
 18. Учет логистических затрат. Материалы IX Международная научно-практическая конференция. Прага 2013.
 19. «БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП» Курсы бойынша терминологиялық анықтама-сөздік. І. Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған - 2015ж.

.Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна   
Доцент кафедры учета и аудита Жетысуского Государственного Университета им. И.Жансугурова 
E-mail: b-saltanat@mail.ru; sk.baydibekova@gmail.com
Ученая степень и звание: Кандидат экономических наук, доцент, научная школа:  Университет Международного Бизнеса (UIB)
Читаемые курсы:  Компьютеризация бухгалтерского учета
1. Финансовый учет 2, ЭФНО, компьютерные технологии в бухгалтерском учете.
Достижения:  22 сертификата, Благодарственное письмо городского маслихата, звание «Лучшего преподавателя ВУЗа 2012 года»;
Научные публикации:

 

 1. «The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies» - Life Science Journal, 2014;11(7s), Impact Factor 2012: 0.165 http://www.lifesciencesite.com
 2. Совершенствование организации кредитования в Республике Казахстан. - Вестник Брянского государственного университета, №3.2013, Россия
 3. Организация учета собственного капитала при переходе на МСФО. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Научная индустрия европейского континента – 2013» “Nauka I studia”, (Przemysl , Польша)
 4. Бухгалтерлік  есеп жүргізуді ұйымдастыру принциптері. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Научная индустрия европейского континента – 2013» “Nauka I studia”, (Przemysl , Польша)
 5. Коммерциялық банктердің ресурстары, олардың қалыптасу көздерін талдау. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Научная индустрия европейского континента – 2013» “Nauka I studia”, (Przemysl , Польша)
 6. INVESTIGATING OF THE USING OF NEW COMPUTER TECHNOLOGIES BASED ON MATHEMATICAL ECONOMIC MODELS OF PROPERTY VALUATIONS. - Life Science Journal, 2014. - №11(7s). - Р.268-272 (ISSN:1097-8135). - Интернет ресурс: www.lifesciencesite.com
 7. Қазақстан республикасында бухгалтерлік есеп жүйесін реттеу принциптері. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Наука и образование без границ – 2013» Чехия
 8. Басқару есепті ұйымдастыру және жетілдіру мәселелерін шешу жолдары. - VIІI  Международная научно-практическая конференция «Научная индустрия европейского континента – 2013» “Nauka I studia” (Przemysl , Польша)
 9. Основные  пути укрепления финансового состояния предприятия. - «Жансүгіров тағылымы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция Талдыкорган,2013
 10. Кәсіпорынның басқару жүйесіндегі экономикалық стратегияны қалыптастыру. - Вестник ЖГУ Талдыкорган 2013
 11. Компьютерные информационные системы в бухгалтерском учете - монография,Ученый совет  ЖГУ им. И.Жансугурова(протокол №4 от  03.05.2012 г.),Талдыкорган, 2012г.
 12. Терминологический словарь-справочник по курсу «Бухгалтерский учет» - Учебное пособие,УМС ЖГУ им.И.Жансугурова(№8 от 26.06.2015г.)

 13. Анализ управления денежными ресурсами - Научно-практический электронный журнал»,«Экономика и социум» №3(8), 2013, Россия, Саратов

 14. Анализ финансовой устойчивости организации - Научно-практический электронный  журнал» «Экономика и социум» №3(8), 2013, Россия, Саратов

 15. Контроллинг - Учебное пособие,Ученый совет  ЖГУ им.И.Жансугурова (протокол №6 от  02.07.2012 г.),Талдыкорган, 2012г.

 16. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности,VIII-международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях модернизации», февраль 2013г., Россия, Саратов

 17. Қазақстанда бухгалтерлік есептің автоматтандырылған жүйелерінің  дамуы,Научно-практический журнал «Транзитная экономика» №1,2013,Алматы

 18. Необходимость автоматизации бухгалтерского учета на предприятии - Научный журнал «Статистика, учет и аудит», №3, 2012,Алматы

 19. Оргaнизaция управленческого учета на предприятиях Научный журнал,Управленческий учет №6,  2013, Россия,Москва

 20. Основные направления  совершенствования учета денежных средств - Международная научно-практическая конференция,Декабрь, 2014-январь 2015 г. Австралия

 21. Основные направления совершенствования  компьютерного бухгалтерского учета - Научный журнал "Новый университет",Россия,г.Йошкар-Ола,№4 (26), 2013

 22. Основные направления совершенствования формирования учетной политики - Журнал «Управленческий учет» (ВАК), №7, 2015

 23. Переход  государственных учреждений на международные стандарты финансовой отчетности в Республике Казахстан - Научный  журнал,Вестник магистратуры, 8(23), Йошкар-Ола, Россия

 24. Практика бухгалтерского учета в системе 1С-Бухгалтерия - Ученый совет  ЖГУ им.И.Жансугурова  (протокол №4 от 03.05.2012 г.),Талдыкорган, 2012г.

 25. Применение  компьютеризации  оценки  недвижимости в системе экономики региона,Научный журнал «Социосфера», Чехия, Прага, 2013

 26. Проблемы и эффекты от внедрения автоматизированных информационных систем - Научный журнал «Вопросы управления»,№2(4), июнь 2013, Россия, Екатеринбург

 27. Пути  совершенствования  использования кредитов и займов - II- международная,научно-практическая конференция «Инфраструктурные отрасли экономики:проблемы и перспективы развития», октябрь  2013. Россия, Новосибирск

 28. Развитие бухгалтерского учета и отчетности в Казахстане - VIII –международная  научно-практическая конференция «Перспективные разработки  науки  и техники – 2013» ноябрь

 29. Роль и задачи бухгалтера при автоматизации бухгалтерского учёта - Научный журнал "Новый   университет",Россия,Республика Марий Эл,№11(21) декабрь,2012

 30. Система анализа финансовых результатов предприятия - Научно-практический журнал «Финансовый менеджмент»,№3,2013,Россия, Москва

 31. Совершенствование  методологических аспектов учетной политики - Научно-практический электронный  журнал» «Экономика и социум» №3(8) 2013, Россия, Саратов РИНЦ

 32. Совершенствование  учета первичной документации на предприятии - Научный журнал «Апробация», №6(9), 2013, Махачкала, Россия

 33. Совершенствование методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности - Международная научно-практическая конференция,Декабрь 2014-январь,2015 г.,Австралия

 34. Совершенствование организации учета,контроля и управления запасами на предприятиях - Научный журнал «Вопросы управления»
  №5(17),2015, Россия, Екатеринбург
 35. Совершенствование системы  организации бухгалтерского учета - Научный журнал Вестник ЖГУ им.И.Жансугурова, Талдыкорган, 2015

 36. Совершенствование учета и аудита производственных запасов - Научный журнал «Вестник УрФУ», №5, 2013 Россия, Екатеринбург

 37. Совершенствование учета расчетов с дебиторами и кредиторами - Журнал «Управленческий учет» (ВАК), №6, 2015

 38. Совершенствование учётной  и налоговой  политики  организации - Научный журнал Вестник ЖГУ им.И.Жансугурова, Талдыкорган, 2015

 39. Электронные формы налоговой отчетности - Ученый совет  ЖГУ им.И.Жансугурова(протокол №6 от 02.07.2012 г.)

 40. Развитие бухгалтерской и аудиторской профессии в условиях МСФО - Международная научно-практическая конференция «Модернизация современного общества: проблемы, пути развития и перспективы», Ставрополь,  Россия, 2013г.

 41. Особенности организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях - ХI  - Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления», (г. Москва, 14 марта 2013 г.)

 42. Классификация международных стандартов финансовой отчетности и адаптации к ним казахстанских стандартов бухгалтерского учета (КСБУ) - VII Международная научно-практическая конференция Экономика и управление в ХХI веке:тенденции развития Март 2013г., Россия, Новосибирск

 43. Автоматизации  бухгалтерского учета в Республике Казахстан в условиях МСФО - Международная  научно-практическая Интернет-конференция:«Экономика и управление: теория и практика», Днепропетровск,Украина,  сентябрь 2013

 44. Совершенствование учёта и контроля материальных  ресурсов  на предприятиях - 3-международная научно-практическая конференция, Чехия, Прага  сентябрь 2013

 45. Внедрение системы автоматизированного учета на предприятиях агропромышленного комплекса - Научный журнал "Приволжский научный вестник", Россия,  г.Ижевск, 2013г

 46. Применение автоматизированных систем бухгалтерского учета на предприятии - Научный  журнал  Экономика, управление, право, №2, февраль 2013 г.Москва

 47. Основные направления совершенствования учета дебиторской и кредиторской задолженности в условиях МСФО - Международная  научно-практическая Интернет-конференция,Украина, Днепропетровск,  2013 

 48. Информационно-аналитическая системы проведения комплексной оценки и анализа предприятий - Журнал "Современные технологий управления",№4(52),апрель 2015 

. 
Преподаватель кафедры учета и аудита Жетысуского Государственного Университета им. И.Жансугурова 
E-mail:  farrux_gajiev@mail.ru;  fa.gajiyev@gmail.com
Ученая степень и звание: Магистр экономических наук, преподаватель, магистратура ЖГУ им. И. Жансугурова 
Читаемые курсы: Налоговый и управленческий учет
Финансовый учет, статистика, теория аудита.
Достижения: 8 сертификатов;


Научные публикации:

 1. «The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies» - Life Science Journal, 2014;11(7s), Impact Factor 2012: 0.165 http://www.lifesciencesite.com;
 2. INVESTIGATING OF THE USING OF NEW COMPUTER TECHNOLOGIES BASED ON MATHEMATICAL ECONOMIC MODELS OF PROPERTY VALUATIONS. - Life Science Journal, 2014. - №11(7s). - Р.268-272 (ISSN:1097-8135). - Интернет ресурс: www.lifesciencesite.com
 3. Коротко о планировании, контроле и учете финансовых рисков предприятия. - Материалы международной научно-практической конференции: «Vedecky pokrok na prelomu tysyachelety-2014». Прага, 2014
 4. Shortly about planning, controlling and accounting of financial risks in commercial organizations. - Материалы международной научно-практической конференции: «Перспективные вопросы мировой науки». Болгария, 2013
 5. Особенности представления финансовой отчетности. - Материалы международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы современных наук». Чехия, 2013
 6. Структурированные депозиты как инновационные продукты коммерческих банков. - Материалы международной научно-практической Интернет-конференции: «Развитие инновационной экономики в Мире». Алматы, 2013
 7. Современное состояние проблемы бедности в Казахстане и основные пути ее решения. - Материалы международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы образования, науки и экономики в условиях индустриально-инновационного развития по стратегии «Казахстан-2020». Алматы, 2013
 8. Пути повышения эффективности управления ТМЗ предприятия. - Материалы международной научно-практической конференции:«Vedecky pokrok na prelomu tysyachelety-2013». Прага, 2013
 9. Совершенствование систем материального и нематериального стимулирования персонала в современных условиях: научно-практические рекомендации. – Материалы международной научно-практической конференции: «Наука и образование» – 2014. Великобритания, 2014
 10. Государственная служба Республики Казахстан: проблемы и перспективы. - Материалы международной научно-практической конференции: «Наука и цивилизация» – 2015. Великобритания, 2015
 11. Экономическая необходимость унификации аудита в рамках ЕЭП. Международная научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы экономических наук». Новосибирск, 2013.
 12. Характеристика основных форм собственности на территории Республики Казахстан. Вестник ЖГУ. Талдыкорган, 2013
 13. Некоторые направления совершенствования бюджетного планирования предприятий в посткризисном периоде. Международная научно-практическая конференция: «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд». Новосибирск, 2013
 14. Мировые тенденции формирования продовольственного рынка в условиях концепции "здорового питания". Высшая школа. Серия экономическая. Алматы, 2013

.Кереева Айнур Рыстаевна

Преподаватель кафедры учета и аудита 

E-mail:   Kira_a86@mail.ru Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен javascript ;   ra.kereyeva@gmail.com 

Ученая степень и звание: Магистр экономических наук, преподаватель, магистратура ЖГУ им. И. Жансугурова 

Читаемые курсы: Управленческий учет

Финансовый учет, статистика, Основы бухгалтерского учета.

Достижения: 2 сертификатов;

Научные публикации:

 1. Қант-қызылшасы өндірісінде баға белгілеу және табысты бөлу механизмін жетілдіру жолдары// КАЗЭУ «VI Рысқұлов оқулары жаһандық қаржылық тұрақсыздық жағдайындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық модернизациясы» атты халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары Алматы,  16-18 мамыр 2012 ж.-255-258бб 
 2. Қазақстан Республикасында қызылша қант өндірісінің экономикалық тиімділігін арттыру жолдары// Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым «Қазақстан жоғары мектебі»Алматы, 2(1)2012ж.-24-31бб 
 3. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығында қызылша-қант өндірісін индустриалды-инновациялық дамыту ерекшеліктері//Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Талдықорған, II бөлім 19-20қазан 2012ж,-464-467бб 
 4. Пути стабилизации и повышения эффективности свеклосахарного комплекса в условиях рыночной экономики// Халықаралық ғылыми-педагогикалық журналы «Ізденіс» Алматы, №4 (2) 2012 104-108бб 
 5. Қазақстан Республикасында қызылша қант өндірісінің экономикалық механизмі//Теоритико-прикладные аспекты социально-экономического и политического развития стран центральной азии и СНГ» Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию заслуженного деятеля Казахстана, д. ист. н., профессор М.С. Бесбаева Алматы, 15 марта 2013г, 249-253стр 
 6. The essence and economic content, the concept of sugar industry effective development// Materıaly IX mezınarodnı vedecko-praktıcka konference «Modernı vymozenostı vedy-2013»-Dıl 10.Ekonomıcke vedy:Praha.Publishing House «Education and Science»27ledna-05unora2013 roku 102-106stran 

.
Доцент кафедры учета и аудита
E-mail : bahito47@bk.ru, b.orazbekuly@gmail.com
Учёная степень, учёное звание  кандидат экономических наук, доцент
Научные интересы (область исследования и т.д.) Тема  кандидатской  диссертации Повышение эффективности использования совокупного труда в табаководстве в условичях индустриализации производства 1984 г. (шифр специальности) 08.00.05
Читаемые курсы: Бухгалтерский учет, Управленческий учет
Достижения: Медаль имени Ы.Алтынсарина (17.12.1992 г.), Лучший Преподаватель ВУЗа 2010 года


Научные публикации:

 

 1. Оразбекұлы Б. Брокерлік және дирлерлік ұйымдардың есебі// М. Тынышбаев атын. Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының хабаршысы №1 (62) 2010 ж. 222-230 бет.
 2. Оразбекулы Б. Структура и участники рынка ценных бумаг// АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, Х Всероссийская научно-практическая конференция. Сборник статей. г.Пенза, 2010, 67-72 с 
 3. Оразбекұлы Б. Инфрақұрылымдық қор нарығының дамуының басты үрдісі// М. Тынышбаев атын. Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының хабаршысы №4 (71) 2011 ж. 121-127 бет.
 4. Оразбекұлы Б.Участники рынка ценных бумаг//І. Жансүгіров ат. Жетісу мемлекеттік университеті, «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ» Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция материалы, 18-19 мамыр,2011 ж. 370-374 стр.
 5. Оразбекұлы Б. Бағалы қағаздар нарығының кәсіптік қатысушылары// І. Жансүгіров ат. Жетісу мемлекеттік университеті, «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселері мен перспективасы» Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция материалы, 2012 ж. 3-бөлім, 181-185 бет.
 6. Оразбекұлы Б.Сущность финансового анализа// І. Жансүгіров ат. Жетісу мемлекеттік университеті, «Білім-ғылым-қоғам: өзараықпалдастық мәселері мен перспективалары» Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция материалы, 2-бөлім, Талдықорған,2013 ж. 401-404 бет.
 7. Оразбекұлы Б. «Автоматизация и совершенствование организации бухгалтерского учета в некоммерческой организации» // І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ №1,2013.
 8. [Baydybekova S.K.,Orazbekuli B.,Adamov A.A.,Turysbekova R.K.,Tolegenova A.D.,Gadzhiev F.A.,Assanova J.I.The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern   computer   technologies.Life Sci   J 2014;11(7s):268-272]       (ISSN:1097-8135).http://www.lifesciencesite.com.55
 9. Оразбекулы Б., Ким М.В.Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности государственных учреждений вКазахстане. ISSN 2072-0297 Молодой учёный Ежемесячный научный журналNo 7 (66) / 2014, г. Казань. 391 стр.
 10. Оразбекұлы Б., Мүсірәлі Мирас, Қор нарығы құрылымының мәні және оның экономикадағы рөлі. MATERIALS OF THE XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ”AREAS OF SCIENTIFIC THOUGHT – 2014/2015” December 30, 2014-Januar 7, 2015 Volume Economic science, 31 бет. Sheffield SCIENCE AND EDUCATION LTD 2014/2015.
 11. Оразбекұлы Б.ҚАРЖЫЛЫҚ САЛЫМДАРЫНЫҢ ЕСЕБІ // І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ №4, Талдықорған, 2014 ж. 175-180 беттер.
 12. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП ПЕН ЕСЕПКЕРЛІКТІҢ ПЕРСПЕКТИВТІК сұрақтары: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2012, 40 бет, 2,6 б.т.
 13. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ НЕГІЗДЕРІ МЕН ӘДІСНАМАСЫ: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2012, 40 бет, 2,6 б.т.
 14. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП, ТАЛДАУ ЖӘНЕ АУДИТ: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2012, 40 бет, 2,6 б.т.
 15. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОР, ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ, САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯЛАРЫ: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2015, 197 бет, 12,4 б.т.
 16. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ НЕГІЗДЕРІ: оқу құралы Талдықорған: Жетісу университеті-2012, 417 бет, 26,1 б.т. 
 17. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ// І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ Талдықорған, №4,2015 ж. 175-180 беттер.
 18. Оразбекұлы Б. АҚША НАРЫҒЫНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ //Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен 2015 жылдың 23-24 қазан аралығында «Ғылым, білім және инновациялар  -  «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 2-бөлім, Талдықорған,2015 ж. 111-113 беттер.
 19. Оразбекұлы Б. Қор құндылықтарының бағамдық бағасын қалыптастыру // Евразийское сообщество,№4(68),2009
 20. Тәуелді шаруашылық серіктестіктердің инвестициялық есебі // Ізденістер,нәтижелер, ғылыми журнал, №1(045),2010 
 21. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ // Саясат Policy, №10(171), 2009
 22. Қор биржасындағы операциялардың бағыттары мен тәуекелділігі// ҚазЭУ хабаршысы, №6, 2009
 23. Жеңілдікпен және сыйақымен шығарылған облигациялар есебі // ҚазЭУ хабаршысы, №5, 2009
 24. Оразбекұлы Б. Учет облигаций выпущенных по рыночной ставке // Veda a vznik-2014, ХХ Международная научно-практическая конференция,2014

.Толегенова Аида Досмуханбетовна
Старший преподаватель кафедры учета и аудита
E-mail: aida_23_85@mail.ru
ad.tolegenova@gmail.com
научная школа:магистратура ЖГУ им. И.Жансугурова (2011)
Научные интересы:Развитие системы непрерывного экономического образования.
Читаемые курсы:Финансовый учет 1(бакалавриат),
Бухгалтерский учет(бакалавриат), 
Финансовый и управленческий анализ (бакалавриат), Финансово-банковская статистика(бакалавриат)

 

 

Научные публикации: 

 1. Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік  қолдау бағыттары- «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды  ұштастыру мәселелері мен перспективасы»  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2012 ж
 2. Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау кезеңдері-- Ізденіс 2012 ж
 3. Шағын және орта бизнесті несиелеуде кездесетін проблемалар және оны шешу жолдары--«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 2012ж.
 4. «The development of universal model of accounting system of small and medium business is based on modern computer technologies» // Life Science Journal 2014
 5. ХҚЕС-на сәйкес ұзақ мерзімді міндеттемелер есебін ұйымдастыру ерекшелігі «Международная научно-практическая конференция», «Управление процессом образования в условиях кредитной технологии обучения», Талдыкорган,2009
 6. Шағын және орта бизнестің экономикадағы маңыздылығы мен артықшылығы және кемшіліктері Научный  журнал Алматы, Саясат-POLICY, 2010, №8, с.
 7. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау қажеттілігі/Научный  журнал Алматы, «Евразийское сообщество», 2010, №9, с.
 8. Шағын және орта бизнестің дамуын мемлекет тарапынан қаржы-несиелік және инвестициялық қолдау саясаты Высшая школа Казахстана 2011 ж  
 9. Айналым капиталы есебінің ерекшеліктері І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ.2014
 10. Еуразиялық кеңістігіндегі бухгалтерлік есептің даму жолдары «БІЛІМ-ҒЫЛЫМ-ҚОҒАМ: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2013ж.
 11. Салықтардың экономикалық мәні және негізгі принциптері. Материалы научной конференции студентов и магистрантов «Қазақстан-2050»: Взгляд молодых ученых. ЖГУ им.И.Жансугурова. Талдыкорган 2015г.
 12. Шағын және орта бизнесті несиелеуде кездесетін проблемалар және оны шешу жолдары. «Жансүгіров тағылымы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Талдықорған 2012 ж.
 13. Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау кезеңдері. Ізденіс-журналы. №1. 2011ж.
 14. Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау бағыттары. «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған 2012ж.

.Турысбекова Райхан Кундашовна
Старший преподаватель кафедры учета и аудита
E-mail: Turysbekova777@mail.ru
              rk.turisbekova@gmail.com  
научная школа: магистратура ЖГУ им. И.Жансугурова (2011)
Научные интересы: Развитие системы непрерывного экономического образования.
Читаемые курсы: Теория аудита (бакалавриат),
Аудит (бакалавриат), Оценка бизнеса(бакалавриат),
Статистика (бакалавриат), Статистические методы в экономике(бакалавриат),Компьютерные технологии в бухгалтерском учете 
Научные публикации:

1) Совершенствование организационно-экономического механизма рынка молочной продукции Научный журнал  «Поиск » 2010 ж  г.Алматы  

2) Өндірістік шығындар есебіндегі өнімнің өзіндік құнның уалькуляциялау әдістерінде кездесетін проблемалар Научный журнал  «Поиск » 2010 ж  г.Алматы   Өндірістік шығындар есебіндегі өнімнің өзіндік құнның уалькуляциялау әдістерінде кездесетін проблемалар  Высшая школа Казахстана 2010ж.

3) Фокторы качества и конкурентоспособности продукции Высшая школа Казахстана 2011ж.

4) Пути повышения качества продукции на предприятиях Научный журнал Алматы Саясат POLICY 2011.

5) Экономическая сущность,объекты и факторы конкурентоспособности в условиях устойчивого развития экономики Научный журнал«Поиск» №2 г.Алматы 2011ж.

6) Шаруашылық салалардағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. Талдықорған 2011ж.

7) Особенности представления финансовой отчетности по МСФО. Научный журнал Статистика и учет 2012ж.

8) Методологические подходы к формированию механизма конкурентоспособности предприятия. Научный журнал Статистика и учет 2012ж.

9) Роль и перспективы развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. Юга-России г.Краснодар 2012ж.

10) Өндірістік шығындар есебіндегі өнімнің өзіндік құнның  талдау әдістерінде кездесетін проблемалар. Научный журнал «Поиск »№3 г.Алматы 2012ж.

11) Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына көшу кезіндегі талдау әдістерін дамыту перспективалары. Научный журнал «Поиск» №4 г.Алматы 2012ж.

12) Совершенствование финансовой отчетности в соответствий с МСФО. Научный журнал «Поиск» №4 г.Алматы 2012ж.

13) Совершенствование финансовой отчетности в соответствий с МСФО . Материалы 9 международной научно-практической конференций Польша 2013г.

14) Свершенствование организационно-экономического механизма малого бизнеса в РК . Материалы 9 международной научно-практической конференций Польша 2013г.

15) Совершенствование финансовой отчетности и бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Материалы 9 международной научно-практической конференций Польша 2013г.

16) Применение бухгалтерского учета  по МСФО. Научный журнал «Поиск» №4 г.Алматы 2012ж.

17) THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL MODEL OF ACCOUNTING SYSTEM OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IS BASED ON MODERN COMPUTER. Life Science Journal, 2014. - №11(7s). - Р.268-272 (ISSN:1097-8135). - Интернет ресурс: www.lifesciencesite.com.

18) ХҚЕС жағдайындағы бухгалтерлік есептің қалыптасу проблемалары. Международная научная конференция Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова г.Талдыкорган

19) Совершенствование учета основных средств в организации - «Cutting-edge science-2015» IX international scientific and practical conference,2015

 

                         

Шарипов Аскар Калиевич

Профессор кафедры учета и аудита Жетысуского Государственного Университета им. И.Жансугурова 
E-mail: sharipov_askar@bk.ru;  ak.sharipov@gmail.com
Ученая степень и звание: Доктор экономических наук, доцент, Аспирантура КазЭУ
Читаемые курсы: Бухгалтерский учет и аудит. Проблемы эффективного управления агропромышленным комплексом РК.
МСФО, МСФО ОС, учет в финансовых институтах, аудит.
Достижения: Грамота Ректора университета 2009г, Почетная грамота Ректора университета 2009г, Грамота Ректора университета 2011, Почетная грамота Ректора университета (в честь 20-летия  независимости РК). Диплом Ректора университета за первое место «Президентская миля» 2013г. 2013 году избран действительным членом (академиком) Международной Академии информатизации г. Алматы. 2013 году избран членом Союза бухгалтеров и  профессиональных  бухгалтерских  организации Казахстана; звание «Лучшего преподавателя ВУЗа 2008 года»; звание «Лучшего преподавателя ВУЗа 2014 года»
Научные публикации:
Развитие экологического аудита в период глобалного изменения климата в Казахстане. - Международная научно-практическая конференция посвященный 20-летию МАИН «Состояние,проблемы и задачи информатизации в Казахстане» г. Алматы декабрь 2014
Қазахстанда ауылшаруашылағы кооперациялары есебінің дамуы: проблемалары мен шешу жолдары. - Хал. ғылыми-тәжір.конф  ҚАКЭжАУДҒЗИ 80 жылдығына арналған. Алматы қ.
Қаржылық есептіліктің еліміздің индустриялдық-инновациялық дамудағы ролі. - Хал. ғылыми-тәжір.конф ЖМУ, Талдыкорган
Қаржылық есептіліктің еліміздің индустриялдық- инновациялық дамудағы ролі. - Хал. ғылыми-тәжір.конф ЖМУ, Талдыкорган 24-25 қазан 2014
Қызметкерлерге жұмыс берушінің есебінен төленетін еңбек ақы есебін ұйымдастыру және жетілдіру жолдары. - Рес. ғылыми-тәжір.конф ЖМУ, Талдыкорган 6-7 желтоқсан 2013.
Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в Казахстане и создание благоприятного инвестиционного климата. - Проблемы современной экономики: материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.).  
Разработка концепции эффективного развития свеклосахарного производства в Казахстане. - Интелектуальные резервы научно-практической интеграции, Талдыкорган 2013
Development of the concept of the optimum mechanism of government administration by economy of agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan. - Импакт-фактор Life Science Journal 2014;11(7s) http://www.lifesciencesite.com
Development of the concept of effective growth of sugar production in Kazakhstan. - Импакт-факторLife Science Journal 2014;11(5s) (ISSN:1097-8135). http://www.lifesciences
Development of the Concept of the Optimum Mechanism of Regional Government by Economy of Agro. - Young Scientist USA, 2014

Поделиться новостью