Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Смагулова Лаура Амангельдиевна

Смагулова Лаура АмангельдиевнаСмагулова Лаура Амангельдиевна

Заведующая кафедрой Информационных технологий

доцент кафедры Информационных технологии
E-mail: Smagulova_Laura@mail.ru
Ученая степень и звание: кандидат педагогических наук, доцент
Научная школа: стажировкаКазПИ им. Абая (1995), аспирантура КазПИ им. Абая (1996-99)
Научные интересы:объектно-ориентированное программирование, вопросы создания базы данных средствами ООП.
Читаемые курсы
1. Системы визуального программирования
2. Программы бухгалтерского учета
3. Программирование на VB
4. Алгоритмы и структуры данных (магистратура)
Научные публикации:
1. Компьютерлік тестер мен кроссвордтарды өңдеу жолдары // «Әуезов оқулықтары -9 :Жаңа онжылдықтағы ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық даму жолдары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері. - Шымкент, 2010
2. Mathcad көмегімен дифференциялдау және интегралдау есептерін шешу //Информатика негіздері, 2013, №1. – 10-12б.
3. Электронды оқу құралы негізінде оқытудың ерекшеліктері //Информатика негіздері, 2013, №3. – 15-17б
4.Mathcad математикалық процессорында сызықтық алгебра есептерін шешу // II –Халықаралық «Жоғары технология –тұрақты дамудың кепілі» ғылыми конференциясы. - Алматы, ҚазҰТУ -23-24 мамыр, 2013 -276-279б.
5. Delphiортасында программалау.Оқу құралы. Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ.2013.-259б.
6. ADO компоненттері мен “негізгі-бағынышты” қатынастарының жұмыс принциптері //”Білім-ғылым-қоғам:өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары” Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықоған, -25-26-қазан, 2013 -107-111б.
7. Oracle database express editionортасында жұмыс жасау негіздері //”Білім-ғылым-қоғам:өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары” Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықоған, -25-26-қазан, 2013 -436-441б.
8. Реализация математических вычислений средствами пакета MathCad. Международная научно-практическая конференция Векторы развитя современной науки. г.Уфа РФ -20-21 января 2014г. с.211-213

 

 

Сертификаты 

 

2013

2014

2015

 

 

 

 

Поделиться новостью