Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Нуртилеуов Сапар Мухамерович

Нуртилеуов Сапар МухамеровичНуртилеуов Сапар Мухамерович
Старший преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна
E-mail: Sapar.nurtilleuov@gmail.com
Ученая степень и звание:старший преподаватель
Научные интересы:Развитие графического образования студентов на основе предмета черчения
Читаемые курсы:Инженерная графика, Основы черчения, Методика преподавания черчения, Пластическая анатомия, Начертательная геометрия и перспектива, Линейная перспектива.
Достижения:Ознакомление учащейся молодежи с казахским народным прикладным искусством (2012 г.). Выставка народного прикладного искусства,( виды народных инструментов, кумысный набор, торсык и т.д.), Талдыкорган 2012г.
Научные публикации: «Обучение студентов народной педагогике в высшей школе средствами изобразительного искусства» (мақала) Республик. Науч. – практич. конференция. «Жансүгіров тағылымы» Талдықорған 2009ж
2.«Орта мектептерде оқушыларға сызу пәнін оқытудың маңыздылығы» (мақала) «Білім - образование» журналы, Алматы 2009 ж, №4
3.«Жастарға ұлттық тәрбие берудің маңызы» (мақала) Хабаршы, ҚазҰПУ, Алматы 2009ж, №1
4.«.Преемственное обучение в системе образования» (мақала) Республик. Науч. – практич. конференция. «Жансүгіров тағылымы» Талдықорған 2011ж
5.«Болашақ мұғалімдерді өнер пәнін оқытуға дайындау мазмұны». (мақала) «Кәсіби білім беру жүйесіндегі көркемөнердің мәдени интелектуалдық мүмкіндіктері»Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.20 мамыр 2013 жыл.Алматы,ҚМҚПУ.
6. «Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» /Оқу құралы, Алматы, 2013 ж., 130 бб.
7. «Орта мектептерде бейнелеу өнерін оқытудың мақсаттары мен міндеттерді» / Мақала, «Ел-назар» Республикалық журналы, Талдықорған, 2013 ж. №12.
8. «Бейнелеу өнері сабағында перспектива заңдылықтарын меңгерудің маңыздылығы» / Мақала, «Ізденіс» Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы , 2014ж., №1.
9. «Технология сабағында ақпараттық жүйе арқылы оқытудың негіздері» / Мақала, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Ғылым, Білім және инновация- «Қазақстан - 2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары», Талдықорған, 2014ж.

10. Сызықты бақылау және ауалық перспективалар негізі

Поделиться новостью