Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Ожарова Гульнара Махатаевна

Ожарова Гульнара МахатаевнаОжарова Гульнара Махатаевна
Старший преподаватель
кафедры Изобразительного искусства и дизайна
E-mail:Gulnaramahataevna@gmail.ru
Ученая степень, ученое звание: Магистр образования
Научная школа: Магистратура КазНПУ им.Абая
Научные интересы: Научное прикладное искусство
Читаемые курсы: Проектирование объектов графического дизайна - 1,2,3,4,5, Элементы и процессы графического дизайна 1,2,3,4, Специальные виды рекламы, Реклама и печатная графика, Дизайн одежды и рестоврация, История и теория изобразительного искусства.
Достижения преподавателя: Диплом международного фестиваля моды «Аспара»
Научные публикации: 1. Дамушы тұлғаның эстетикалық талғамын қазақ халқының ұлттық қолөнері арқылы қалыптастыру. БАСТАУЫШ МЕКТЕП. Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал.
№2.2010ж. 3 б.б.
2. Өнер тарихы сабағында инновациялық технологияларды қолдану арқылы білімгерлердің шығармашылық біліктілігін, пәнге қызығушылығын арттыру. Бейнелеу өнері және сызу (мектепте және ЖОО-да лқыту) Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. №4.2010ж.
3. Өнер тарихы сабағында электронды оқулықтарды қолдану. Педагогикалық кеңес Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал.
№6.2010ж. 3 б.б.
4. Халық мұрасындағы ұлттық өрнек пен реңдердің эстетикалық мәні. «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 б.б.
5. Көркемдік талғам дәстүрлі өнер арқылы қалыптасады. Тәрбие құралы Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. №5.2012. 2 б.б.
6. Ұлттық өрнекпен пен реңдердің танымдық-эстетикалық мәні. Тәрбие құралы Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. №6.2012. 2 б.б.
7. Графикалық дизайн пәндерінде «intous4 m» графикалық планшетін қолдану арқылы білімгерлердің шығармашылық қабілеттерін дамыту. «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 4 б.б.
8. «Дәстүрлі өнерді насихаттау және жетілдіру маңызы». «Наука, образование и инновация – факторы реализации Стратегии «Казахстан – 2050»Халықаралық ғылымитәжірибелік конференция жинағы. 2014 ж. қазан.
9. «Intous4 M» графикалық планшетін қолдану арқылы білімгерлердің қабілетін дамыту». «Қазақстан жоғары мектебі» (ВАК) журналы. №1 2014 ж

10) Дәстүрлі өнерді насихаттау және жетілдіру маңызы

Поделиться новостью